piotr

WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ W FIRMIE UNIGLASS POLSKA SP. Z O.O.

Numer umowy: POPW.01.04.00-20-0016/18-00 Tytuł projektu: „Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Uniglass Polska Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję II Etap Całkowita wartość projektu: 6.161.070,00 zł Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu: 5.009.000,00 zł Ogólna wartość dofinansowania: 2.999.800,00 zł, przy czym: […]

REALIZACJA PROJEKTU „WDROŻENIE DO PRODUKCJI INNOWACYJNEJ SZYBY ZESPOLONEJ”

Uniglass Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałania 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnej szyby zespolonej”. Opis projektu: Planowana przez beneficjenta inwestycja zakłada zakup maszyn i urządzeń, pozwalających na rozpoczęcie produkcji innowacyjnej szyby […]

WZORNICTWO JAKO PODSTAWA ROZWOJU FIRMY UNIGLASS POLSKA SP. Z O.O.

Numer umowy: POPW.01.04.00-20-0032/17 Tytuł projektu: „Wzornictwo jako podstawa rozwoju firmy Uniglass Polska Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję I Etap Całkowita wartość projektu: 34.440,00 zł Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu: 28.000,00 zł Wartość dofinansowania: 23.800,00 zł Termin realizacji Projektu: […]

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Oś priorytetowa   3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie               3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie         3.2.1 Badania na rynek Uprzejmie informujemy, że w dn. 27.03.2018r. zakończyliśmy realizację projektu pn.„Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wytwarzania szyb zespolonych o wzmocnionej wytrzymałości termicznej”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu […]

WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE WYTWARZANIA SZYB ZESPOLONYCH O WZMOCNIONEJ WYTRZYMAŁOŚCI TERMICZNEJ

  Głównym celem projektu jest dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci dużych formatów szyb zespolonych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej oraz termicznej. NOWY INNOWACYJNY PRODUKT BĘDZIE CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ: bardzo dobrą izolacją termiczną wydłużoną gwarancją brakiem wyroszenia pary wodnej wewnątrz szyby zespolonej wyższą odpornością na uszkodzenia mechaniczne i naprężenia powtarzalnością wytrzymałości mechanicznej […]