WARUNKI
WSPÓŁPRACY

ZALECENIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA,MONTAŻU I EKSPLOATACJI SZYB ZESPOLONYCH.
Szyby zespolone dostarczane są na metalowych stojakach transportowych przeznaczonych tylko i wyłącznie do transportu szyb zespolonych producenta Uniglass Polska Sp. z o.o. w sposób zapewniający ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami ładunku z wykorzystaniem środków transportu z zamkniętym nadwoziem.
Szyby zespolone ustawiane są na stojakach zleceniami, w sposób umożliwiający bezpieczny transport do dostawcy.
Ogólną zasadą przyjętą przy pakowaniu szyb zespolonych na stojakach transportowych jest stawianie na dłuższym boku pakietu. Zalecana kolejność układania szyb na stojaku jest od najwyższej, licząc od pleców stojaka, do najniższej.
Każdy szyba zespolona oznakowana jest:
kodem na krawędzi szyby z informacjami dla klienta: numer zlecenia, wymiary, budowa szyby;
etykietą klejoną na szybie zewnętrznej (szkło float – standard) z informacjami: nr zlecenia, budowa szyby, numer szyby w zleceniu, datą produkcji oraz innymi.
Każdy stojak zawiera specyfikację stojakową z ilością szyb na stojaku oraz numerami zleceń.
Wszystkie szyby na stojaku spakowane są w sposób umożliwiający bezpieczne załadowanie, transport, rozładowanie.
Szyby zespolone dostarczane są na metalowych stojakach transportowych przeznaczonych tylko i wyłącznie do transportu szyb zespolonych producenta Uniglass Polska Sp. z o.o. w sposób zapewniający ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami ładunku z wykorzystaniem środków transportu z zamkniętym nadwoziem. 2. Szyby zespolone ustawiane są na stojakach zleceniami, w sposób umożliwiający bezpieczny transport do dostawcy. 3. Ogólną zasadą przyjętą przy pakowaniu szyb zespolonych na stojakach transportowych jest stawianie na dłuższym boku pakietu. Zalecana kolejność układania szyb na stojaku jest od najwyższej, licząc od pleców stojaka, do najniższej. 4. Każdy szyba zespolona oznakowana jest : a) kodem na krawędzi szyby z informacjami dla klienta: numer zlecenia, wymiary, budowa szyby; b) etykietą klejoną na szybie zewnętrznej (szkło float – standard) z informacjami: nr zlecenia, budowa szyby, numer szyby w zleceniu, datą produkcji oraz innymi. 5. Każdy stojak zawiera specyfikację stojakową z ilością szyb na stojaku oraz numerami zleceń. 6. Wszystkie szyby na stojaku spakowane są w sposób umożliwiający bezpieczne załadowanie, transport, rozładowanie.

PRZECHOWYWANIE
Po rozładunku szyby powinny być magazynowane w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych.
Szyby zespolone powinny być przechowywane na stojakach metalowych o nośności dostosowanej do znajdującego się na nich ładunku. Konstrukcja stojaków powinna zapewniać równe oparcie i podparcie szyb na poprzeczkach stojaka. Szkło nie może być w bezpośrednim kontakcie z elementami metalowymi lub innymi materiałami twardymi. Dolne poprzeczki stojaka, podpierające szkło, powinny tworzyć kąt prosty z listwami oparcia stojaka. Konstrukcja stojaka powinna zapewniać odchylenie szkła pod katem 5 – 7o od pionu. Elementy stojaków będące w bezpośrednim kontakcie ze szkłem powinny być wyłożone materiałem amortyzującym, np. Gumą, drewnem itp. – tak, aby wyeliminować ewentualne uszkodzenia szkła.
Poszczególne szyby zespolone powinny być oddzielone od siebie przekładkami dystansowymi dającymi odległość minimum 2,5 mm pomiędzy szybami, tak aby zabezpieczyć je przed bezpośrednim stykiem kolejnych szyb ze sobą. Przekładki powinny być wykonane z materiału odpornego na oddziaływanie wilgoci.
Po rozpakowaniu stojaka wszystkie pozostałe szyby na stojaku również powinny pozostać zabezpieczone przekładkami korkowymi.
W trakcie przechowywania szyby zespolone powinny być zabezpieczone przed oddziaływaniem agresywnych środków chemicznych, fizycznych, oddziaływaniami mechanicznymi prowadzącymi do uszkodzenia lub obniżenia własności użytkowych i trwałości szyb.
Szyby zespolone na stojakach powinny być tak ustawione, aby podparte były obie szyby składowe. W przypadku szyb z występem należy pod węższą z tafli podkładać klocki, np. drewniane, wyrównujące wymiary obu szyb.
W trakcie składowania lub wykonywania innych czynności magazynowych, szyby muszą być przymocowane do stojaka taśmami lub pałąkami eliminującymi ryzyko przewrócenia się szyb, nawet przy pewnym odchyleniu od pionu. Absolutnie nie wolno używać do zabezpieczania szkła taśm stalowych. Stosować można taśmy z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości, w miejscach styku taśm z brzegiem szkła należy stosować podkładki z tworzyw sztucznych lub kartonu.
W trakcie magazynowania szyb siła docisku elementów zabezpieczających nie powinna być zbyt duża tak, aby zapewnić szybom możliwość kompensowania zmian grubości zestawów związanych ze zmianami temperatury i ciśnienia.
MONTAŻ, EKSPLOATACJA
Montaż szyb należy wykonywać posługując się środkami mechanicznymi do przenoszenia szkła, które swoją konstrukcją są dostosowane do wymiarów i ciężaru szyb oraz gwarantują bezpieczeństwo osób i otoczenia.
Dla zapobieżenia powstawania trudno usuwalnych śladów na powierzchni szkła, w trakcie montażu szyb należy bezzwłocznie usunąć wszelkie etykiety, nalepki znajdujące się na powierzchni szkła.
W trakcie prac montażowych należy zapewnić brak bezpośredniego kontaktu szkła z elementami metalowymi i wyeliminować ryzyko ewentualnych uszkodzeń mechanicznych szkła.
Na rynku materiałów budowlanych oferowane są różnego rodzaju masy uszczelniające silikonowe do stosowania w trakcie montażu szyb zespolonych w ramach okiennych lub do uszczelniania osadzonych w ramach szyb zespolonych. Masy tego typu zawierają w sobie duże ilości nieznanych rozpuszczalników lub plastyfikatorów, które wydzielają się w trakcie utwardzania silikonów i agresywnie reagują z masą użytą jako uszczelnienie zewnętrzne przy produkcji szyby zespolonej.
Znane są przypadki, że w ciągu kilku dni może dojść do całkowitej degradacji masy uszczelniającej szybę zespoloną i jej rozhermetyzowania. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy wyborze mas montażowych i uszczelniających oraz stosować wyłącznie takie, których przydatność do kontaktu z szybą zespoloną jest gwarantowana przez ich producenta.
Niedopuszczalne jest zatem stosowanie bezpośrednio na masę uszczelniającą materiałów takich jak: silikony, kleje, rozpuszczalniki, benzyny oraz innych materiałów agresywnych, które mogą obniżyć lub zmienić cechy użytkowe materiałów zastosowanych do wykonania szyby zespolonej.
Szyby w czasie prac montażowych oraz w czasie eksploatacji nie powinny być poddawane działaniom mechanicznym, np. zarysowanie, uderzenie – mogącymi prowadzić do uszkodzenia samego szkła.
Wymogi pkt 4 i 5 dotyczą również sposobu wykonywania mycia, czy konserwacji szyb.
Materiały użyte do konstrukcji otworów przeznaczonych do zabudowy szkłami oraz stosowane przy szkleniu szyb: masy uszczelniające, materiały wypełniające, uszczelki, klocki, podkładki i inne nie wymienione materiały oraz produkty wydzielane przez te materiały w trakcie wiązania, utwardzania lub w czasie eksploatacji – mogące mieć bezpośredni kontakt lub mogące oddziaływać z obrzeżem szyby – powinny być kompatybilne z materiałami użytymi przy produkcji szyb zespolonych, to znaczy, że nie mogą wpływać na obniżenie użytkowych i trwałościowych parametrów oszkleń.
Sposób mocowania powinien zapewnić jednorodną po obwodzie siłę docisku szkła. W czasie montażu i eksploatacji szyby nie powinny być poddawane naprężeniom skręcającym, a ugięcie profili podpierających nie powinno być większe niż 1/200 lub 8 mm przy kombinacji niekorzystnych obciążeń projektowych.
Sposób mocowania szyb zespolonych powinien zapewniać trwałe przykrycie całego pasa brzegowego wokół szyb w sposób zapewniający ochronę przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych na masę uszczelniającą szyby zespolone. Warunek ten nie dotyczy sytuacji, gdy na etapie zamawiania szyb uzgodniono wykonanie szyb z wykorzystaniem materiałów uszczelniających o trwałej odporności na promieniowanie UV.
Sposób mocowania szyb musi zapewniać skuteczne wentylowanie i odprowadzanie wody z okolicy obrzeża szyb tak, aby wykluczyć długotrwałe oddziaływanie wody lub pary wodnej z materiałami pokrywającymi lub uszczelniającymi szybę.
Elementy mocujące, podpierające, dociskowe muszą znajdować się w odległości co najmniej 50 mm od naroża szyby.
Niezależnie od powyższego, przy montażu szyb zespolonych należy przestrzegać następujących zaleceń:
silikon lub kleje montażowe używane do szklenia nie mogą stykać się bezpośrednio z uszczelnieniem szyby zespolonej;
podkładki i klocki używane przy osadzaniu szyb muszą być wykonane z materiałów nie reagujących z uszczelnieniem np. z poliamidu, polipropylenu, polietylenu;
głębokość fugi uszczelniającej nie powinna być większa niż 10 mm;
należy zapewnić odpowietrzanie strefy wręgu okna z uwagi na uwalniające się w trakcie utwardzania mas jedno komponentowych lotne, agresywne związki chemiczne;
dla ograniczenia głębokości fug stosować materiały wypełniające, nie reagujące z uszczelnieniem szyb np. sznury polietylenowe z zamkniętymi porami. Nie stosować impregnowanych materiałów wypełniających ani z otwartymi porami.
W przypadku, gdy sposób montażu szyb nie zapewnia przykrycia od zewnątrz krawędzi szyby zespolonej na głębokość min. 12 mm, a tym samym występuje możliwość narażenia uszczelnienia szyby zespolonej na bezpośrednie, długotrwałe oddziaływanie promieniowania słonecznego – należy poinformować o tym UNIGLASS Polska już na etapie składania zamówienia na szyby. Szyby zespolone narażone na takie warunki eksploatacji zostaną wówczas wykonane z użyciem specjalnego, dwu komponentowego silikonu jako masy uszczelniającej. Tradycyjne sposoby 4-krawędziowego mocowania szyb w profilach drewnianych, PCV, aluminium – nie wymagają tego typu zmian.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA SZYBY ZESPOLONE PRODUKOWANE PRZEZ UNIGLASS POLSKA SP. Z O.O.
UNIGLASS Polska Sp. z o.o. udziela Nabywcom szyb zespolonych wyprodukowanych w zakładach UNIGLASS Polska Sp. z o.o. gwarancji na produkowane przez siebie szyby zespolone na następujących warunkach:

UNIGLASS Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na piśmie wyłącznie w jednej z następujących form:
jako element oferty złożonej przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o. i zaakceptowanej przez Nabywcę i będącej następnie podstawą do zawarcia umowy kupna – sprzedaży,
jako umowne zobowiązanie w umowie kupna – sprzedaży.
Gwarancja dotyczy wyłącznie szyb zespolonych wyprodukowanych przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o. oznaczone na profilu dystansowym szyby zespolonej, nazwą i symbolem zakładu produkcyjnego UNIGLASS Polska Sp. z o.o. oraz datą produkcji.
UNIGLASS Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na szczelność dostarczonych szyb zespolonych. Przez szczelność rozumie się nie występowanie zjawiska wyraszania pary wodnej (w normalnych warunkach atmosferycznych) wewnątrz szyby zespolonej (na wewnętrznych powierzchniach szyb). Gwarancja obejmuje wyłącznie te przypadki, w których utrata szczelności nastąpiła z przyczyn wadliwego wykonawstwa lub wad materiałowych tkwiących w dostarczonych szybach zespolonych, jeżeli wady te wystąpiły z winy UNIGLASS Polska Sp. z o.o.
Okres gwarancji jest liczony od daty odbioru towaru przez Nabywcę potwierdzonej przez Nabywcę na protokole odbioru jakościowo – ilościowego.
Wady szyb zespolonych muszą być zgłaszane przez Nabywcę do UNIGLASS Polska Sp. z o.o. w formie pisemnej nie później niż sześć miesięcy po ich wystąpieniu.
Gwarancja udzielona jest na okres:
5 lat dla szyb zespolonych o kształtach prostokątnych
2 lata dla szyb zespolonych o kształtach nie prostokątnych.
UNIGLASS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji od momentu ujawnienia się wady wyrobu określonej w pkt 3 (w okresie obowiązywania gwarancji) do momentu upływu 6 miesięcy od daty ujawnienia wady.

Gwarancja udzielana jest pod warunkiem przestrzegania przez Nabywcę zasad przechowywania, transportu i montażu oraz zastosowania szyb zespolonych lub innych szczególnych zaleceń UNIGLASS Polska Sp. z o.o. zawartych w Zaleceniach dotyczących transportu i przechowywania szyb zespolonych.
UNIGLASS Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za wady powstałe w dostarczonych przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o. wyrobach i spowodowanych w wyniku nieprzestrzegania Ogólnych warunków gwarancji.
Gwarancja nie dotyczy następujących wyrobów:
szyb zespolonych giętych,
wyrobów nietypowych ze względu na budowę, kształt, rozmiary, sposób montażu lub warunki, w których wyrób został zastosowany, materiały użyte do montażu,
wyrobów wykonanych na życzenie i ryzyko Nabywcy wbrew standardom i zaleceniom UNIGLASS Polska Sp. z o.o.
Reklamacje dotyczące stłuczenia, zarysowania, pęknięcia lub innych uszkodzeń mechanicznych szyb zespolonych będą akceptowane wyłącznie, o ile zostaną odnotowane przez Nabywcę lub jego przedstawiciela na dokumencie WZ i potwierdzone przez przedstawiciela UNIGLASS Polska Sp. z o.o.
Gwarancja nie obejmuje wad w postaci stłuczenia, zarysowania, pęknięcia lub innych uszkodzeń mechanicznych szyb zespolonych powstałych po dokonanym przez Nabywcę odbiorze jakościowo – ilościowym wyrobów UNIGLASS Polska Sp. z o.o.
Gwarancja udzielana jest pod warunkiem, że UNIGLASS Polska Sp. z o.o. będzie miał możliwość sprawdzenia każdego wyrobu, a także warunków jego zamontowania i użytkowania, który został zareklamowany na piśmie przez Nabywcę. Nabywca zobowiązany jest zapewnić przedstawicielom UNIGLASS Polska Sp. z o.o. możliwość przeprowadzenia prawidłowej inspekcji reklamowanego wyrobu.
Szkody spowodowane w transporcie nie są objęte gwarancją jeśli transport nie jest transportem UNIGLASS Polska Sp. z o.o.
W przypadku uzasadnionej reklamacji złożonej przez Nabywcę odpowiedzialność UNIGLASS Polska Sp. z o.o. z tytułu niniejszej gwarancji ograniczona jest do dostarczenia Nabywcy w zamian za wyrób wadliwy, wyrobu wolnego od wad do siedziby Nabywcy albo zwrotu Nabywcy wartości wadliwego wyrobu, w zależności od decyzji UNIGLASS Polska Sp. z o.o. Wszelka inna odpowiedzialność jest wyłączona.
Odpowiedzialność UNIGLASS Polska Sp. z o.o. z tytułu niniejszej gwarancji ograniczona jest do wyrobów dostarczonych przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o. na terenie Unii Europejskiej i użytkowanych przez Nabywcę w budownictwie na terenie Unii Europejskiej.
W kwestiach nie objętych powyższą gwarancją obowiązują „Warunki Sprzedaży” UNIGLASS Polska Sp. z o.o.

PRZEPISY OGÓLNE
Określenie „Sprzedawca” w niniejszych warunkach oznacza UNIGLASS Polska Sp. z o.o.;
zgoda Kupującego na warunki sprzedaży podane poniżej zostaje ostatecznie domniemana przy braku pisemnego sprzeciwu Kupującego w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia lub przyjęcia przez Kupującego całości lub części zamówionego towaru, cokolwiek zostanie dostarczone wcześniej. Ponadto za zgodę na Warunki Sprzedaży uznaje się także podpis Kupującego na fakturze VAT lub rachunku uproszczonym za dostarczony towar;
za skuteczne powiadomienie Kupującego o warunkach sprzedaży Sprzedawcy oraz wyrażenie przez Kupującego zgody na te warunki uznaje się jednorazowe zajście któregoś ze zdarzeń określonych w punkcie 1b/. W związku z tym domniemywa się zgodę Kupującego na warunki Sprzedawcy także dla wszystkich następnych zleceń złożonych przez Kupującego Sprzedawcy;
warunki te zastępują jakiekolwiek wcześniejsze warunki zamieszczone w katalogach Sprzedawcy lub gdziekolwiek indziej i nie będą uwzględniać innych warunków lub terminów ustalonych, przytoczonych przez Kupującego. Z wyjątkiem wyraźnie zastrzeżonych na piśmie przez Sprzedawcę lub wyraźnie przewidzianych w tych Warunkach, wszelkie gwarancje, zastrzeżenia, warunki, zażalenia lub postanowienia umowne, wyraźne czy też domniemane, wynikające z wcześniejszych umów lub oświadczeń, przepisów prawnych, powszechnie obowiązującego prawa są niniejszym wykluczone i odrzucone;
Warunki te można negocjować zanim zamówienie Kupującego zostanie przyjęte przez Sprzedawcę. Wszystkie ceny podane, opublikowane lub przytoczone w jakikolwiek inny sposób dotyczą tych Warunków i mogą ulec zmianie, jeśli Warunki te będą zmienione. Wszystkie umowy sprzedaży wyrobów według których jakikolwiek z podmiotów określonych w punkcie 1a/ jest Sprzedawcą podlegają tym Warunkom lub tym Warunkom zmienionym przez pisemną umowę inicjowaną przez Sprzedawcę lub Nabywcę zależnie od okoliczności.
CENY, TOLERANCJE I SPOSOBY WYLICZEŃ POWIERZCHNI WYROBÓW
Podane w cennikach ceny nie obejmują podatku VAT;
optyczne, wymiarowe i inne fizyczne właściwości towaru podlegają tolerancjom wyszczególnionym w powszechnie używanej literaturze Sprzedawcy związanej z produktem, której kopie są dostępne na żądanie. W tym zakresie dopuszczalne są ściśle określone błędy oraz różnice dotyczące m. in. tolerancji w zakresie wagi, wymiarów, grubości, składu, własności mechanicznych i optycznych, koloru, płaskości itp., wynikające także z niedoskonałości praktycznych testów i metod kontroli;
za podstawę do obliczeń powierzchni wyrobów przyjmuje się powierzchnię 1 sztuki wyrażoną w m2 (efektywnych lub rozliczeniowych) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. 0,01 m2. Powierzchnię 1 sztuki wyliczoną w jednostkach przyjętych w zamówieniu zmienia się na m2 i zaokrągla do setnych części w następujący sposób:
jeśli liczba na trzecim miejscu po przecinku jest >0,005 do setnych części dodaje się liczbę 1,
jeśli liczba na trzecim miejscu po przecinku jest <0,005 odrzuca się ją pozostawiając setne części bez zmian.
Powierzchnię rozliczeniową szyb o kształtach nie będących prostokątem sprowadza się do prostokąta opisanego na figurze, której kształtu jest szyba. W niektórych przypadkach do powierzchni kształtu dolicza się margines potrzebny do jego wycięcia;
jednostką rozliczeniową w zależności od decyzji Sprzedawcy mogą być:
powierzchnia (w m2 ) lub sztuki dla towarów i wyrobów oraz
powierzchnia (w m2 ), sztuki lub obwód (w mb) dla usług.
Wg tych jednostek określana jest także cena zakupionych towarów lub usług.

PŁATNOŚĆ
Płatności należy dokonać tak, aby uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy nastąpiło przed lub w ostatnim dniu terminu płatności jaki uzgodniono pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Jeśli Kupujący nie wywiąże się z zapłaty, zapłata dotycząca wszystkich towarów dostarczonych a nie opłaconych, natychmiast staje się długiem, a opłaty dotyczące jakichkolwiek towarów dostarczonych w czasie trwania takiego zaniedbania stają się długiem natychmiast przy dostawie wymagalnym;
warunkiem ewentualnego przyznania rabatu przy płatności gotówkowej jest całkowite uregulowanie pozostałych należności przeterminowanych;
od daty, od której zapłata jest długiem, od zaległej płatności naliczone będą odsetki w ustawowej wysokości;
wszystkie wpłaty w pierwszej kolejności zaspokajają odsetki.


UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH
Sprzedawca jest objęty ubezpieczeniem należności handlowych. Każdy kupujący ma określony limit kredytowy, którego wysokość wyznacza ubezpieczyciel. Kupujący jest zobowiązany do bieżącego i terminowego regulowania zobowiązań, których wartość nie może przekroczyć wysokości przyznanego limitu. W przypadku nie wywiązywania się z płatności wszystkie kolejne transakcje zostaną natychmiast wstrzymane, aż do momentu całkowitego uregulowania zobowiązań. Dopiero wówczas możliwe jest nawiązanie dalszej współpracy.

DOSTAWA
Sprzedawca sprzedaje towar na bazie Ex Works (INCOTERMS 1990) chyba, że uzgodniono na piśmie, że miejscem dostawy powinno być zwykłe miejsce siedziby Kupującego;
jakikolwiek czas dostawy podany lub przyjęty przez Sprzedawcę powinien być traktowany tylko jako przybliżony i Sprzedawca nie godzi się na żadne umowne zobowiązania odnośnie czasu lub daty dostawy. Kupujący powinien wiedzieć, że w wywiązaniu się z umowy oczekiwanym od Sprzedawcy nie brano pod uwagę żadnego czasu lub terminu dostawy, i że w przypadku (gdy taki się zdarzy) nie zakończenia dostawy w takim czy innym terminie, nie należy uważać, iż nastąpiła jakaś utrata lub uszkodzenie towaru, bądź zwłoka w dostawie towaru;
w przypadku dostaw towaru partiami, każda dostawa powinna być przedmiotem osobnego zamówienia, a jakiekolwiek zaniedbanie ze strony Sprzedawcy związane z taką pojedynczą dostawą nie będą upoważniać Nabywcy do zerwania kontraktu lub odmowy przyjęcia pozostałych partii, które mają być dostarczone;
jeżeli z jakiegokolwiek powodu Nabywca nie może przyjąć dostawy towaru w czasie, kiedy towar jest w terminie gotowy do dostawy, Sprzedawca może przechować towar, jeżeli pozwala na to stan jego magazynów, do czasu rzeczywistej dostawy, a Kupujący będzie zobowiązany względem Sprzedawcy do zwrotu kosztów tego przechowania, łącznie ze wszystkimi kosztami dodatkowego przeładunku i transportu. Opłata ta stanowi dodatek i nie zastępuje innych opłat czy odszkodowań, którym Kupujący może zostać obciążony wskutek swego zaniedbania w odebraniu towaru w odpowiednim czasie;
wszelkie ryzyka związane z towarem przechodzą na Nabywcę w chwili dostawy towaru w uzgodnionym miejscu dostawy. W przypadku sytuacji jak w punkcie 5d/, ryzyko przechodzi na Nabywcę w chwili, kiedy towar jest w terminie gotowy do dostawy.


PRAWO WŁASNOŚCI
Mimo dostawy i przejścia ryzyka związanego z towarem i wszelkich innych zastrzeżeń tych Warunków, prawo własności towaru nie przechodzi na Kupującego aż do chwili, gdy Sprzedawca nie otrzyma w gotówce lub innych uregulowanych formach płatniczych pełnej ceny tego towaru i wszystkich innych należności, za które opłata jest w tym czasie długiem;
dopóki prawo własności nie przejdzie na Kupującego, zatrzyma on towar jako dozorca Sprzedawcy i osoba biorąca towar w depozyt i będzie trzymał go oddzielnie od towaru Kupującego i Strony Trzeciej odpowiednio zmagazynowany, chroniony i ubezpieczony oraz oznaczony jako towar Sprzedawcy. Do tego czasu Kupujący może odsprzedać lub użyć towar w zwykłej transakcji handlowej, ale będzie brał pod uwagę zyski Sprzedawcy ze sprzedaży towaru lub inne korzyści związane z towarem, czy to materialne, niematerialne, czy prawne z zyskami z ubezpieczenia i będzie trzymał je oddzielnie od pieniędzy lub własności Kupującego lub Strony Trzeciej, a w przypadku zysków materialnych muszą być one odpowiednio chronione i ubezpieczone;
do chwili przejścia prawa własności na Kupującego (i zakładając, że towar wciąż istnieje i nie został odsprzedany), Sprzedawca będzie uprawniony do żądania, żeby Kupujący dostarczył towar Sprzedawcy, a jeśli Kupujący nie spełni żądania, Sprzedawca uprawniony jest do wejścia do każdej nieruchomości Kupującego lub Strony Trzeciej, w której zmagazynowano towar celem jego odzyskania;
Nabywcy nie wolno oddać w zastaw lub w inny sposób powierzyć towaru stanowiącego własność Sprzedawcy w celu zabezpieczenia długów, a jeśli Nabywca zrobi tak, wszystkie pieniądze, jakie był on winien Sprzedawcy (bez naruszenia innych uprawnień Sprzedawcy) natychmiast stają się długiem.


TRANSPORT
Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyboru formy transportu towaru i sposobu jego wysyłki;
jeżeli Kupujący stwierdzi, że towar lub jakaś część została uszkodzona podczas transportu lub różni się od zamówionej typem, rozmiarem (inny niż tolerancje, do których odniesiono się w punkcie 2b/) lub ilością, Sprzedawca może wymienić ten towar lub jego część, albo zwróci Kupującemu jego wartość, pod warunkiem, że Kupujący złoży Sprzedawcy pisemne zgłoszenie – reklamację w związku z uszkodzeniem lub niezgodnością na potwierdzeniu odbioru przy dostawie towaru. Sprzedawca będzie miał możliwość sprawdzenia każdej przesyłki, która została zareklamowana na piśmie przez Kupującego/;
z wyjątkiem odpowiedzialności określonej w punkcie 6b/ Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny względem Kupującego za żadne straty lub uszkodzenia w związku z towarem, który jest uszkodzony i/lub który różni się typem i/lub rozmiarem i/lub ilością od zamówionych;
transport będzie uważać się za zakończony w chwili, gdy towar będzie gotowy do rozładunku w miejscu dostawy. Towar będzie uważać się za gotowy do rozładunku po usunięciu wszystkich plandek, lin, łańcuchów i innych środków mocujących. Całkowitą odpowiedzialność za rozładowanie towaru ponosi Kupujący;
przed przybyciem towaru, a najpóźniej po przybyciu towaru na miejsce dostawy, Kupujący zabezpieczy sprawne urządzenia wyładowcze, a kiedy towar będzie gotowy do wyładowania, natychmiast go wyładuje. Sprzedawca będzie miał prawo odzyskać od Kupującego wszystkie wydatki i koszty poniesione w wyniku nie wywiązania się Kupującego z tego obowiązku. Bez naruszenia powyższych ustaleń, towar można uważać za nie rozładowany natychmiastowo, jeżeli Kupujący nie rozładuje go całkowicie w ciągu 4 godzin od jego przybycia na miejsce rozładunku;
jeżeli dostawa odbywa się samochodem Sprzedającego reklamacje odnośnie stłuczki będą akceptowane jedynie w przypadku, gdy zniszczenie lub uszkodzenie zostanie zaznaczone przez Kupującego na potwierdzeniu odbioru;
w przypadku, gdy Kupujący dokonuje odbioru towarów od Sprzedającego w lokalu Sprzedającego, Kupujący musi sprawdzić, czy towary zostały odpowiednio zapakowane i załadowane przed opuszczeniem lokalu. Sprzedający może nie przyjąć żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub szkodę wyrządzoną towarom po jego odebraniu przez Kupującego.
OPAKOWANIA
Przy dostawie i odbiorze Produktów na stojakach Sprzedawcy, stojaki, na których zostały dostarczone Produkty, składowane będą czasowo w miejscu dostawy Produktów lub w siedzibie Kupującego. Obowiązek odbioru stojaków od Kupującego spoczywa na Sprzedawcy z tym, że Kupujący jest zobowiązany do załadunku stojaków na samochód Sprzedawcy.
Potwierdzenie odbioru Produktów przez Kupującego stanowi jednocześnie potwierdzenie odbioru stojaków.
W przypadku, gdy Sprzedawca wezwie Kupującego do potwierdzenia stanu stojaków Sprzedawcy znajdujących się w posiadaniu Kupującego, wskazując ich ilość i numery, a Kupujący nie zajmie stanowiska w terminie 7 dni od otrzymania powyższego wezwania, strony zgodnie poczytywać będą powyższe milczenie Kupującego za potwierdzenie, że posiada on stojaki wskazane przez Sprzedawcę w wezwaniu.
W przypadku, gdy Kupujący, nie zwróci w wyznaczonym mu terminie stojaków, uniemożliwia lub utrudnia odbiór stojaków, Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości: stojaki A110 i A80 – 1000 zł, stojak A80HDS – 2000 zł, stojaki ATPS i L – 600 zł, stojak Lmini – 500 zł, stojaki Lw i Ls – 700 zł. Ponadto, niezależnie od kary umownej, Sprzedawca ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia stojaka.


TOWAR WADLIWY
Jeżeli Kupujący uzna, że dostarczony towar posiada wadę ukrytą musi powiadomić o tym Sprzedawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty dostawy. W przypadku prawidłowego powiadomienia Sprzedawcy i gdy uzna on reklamowany towar za wadliwy, wadliwy towar zostanie wg uznania Sprzedawcy wymieniony bądź nastąpi zwrot zapłaty za towar – jeśli ta już nastąpiła;
towar przedstawiony przez Kupującego jako wadliwy nie będzie stanowił przedmiotu reklamacji dotyczącej uszkodzenia, straty lub poniesionych w jakikolwiek sposób wydatków, powstających bezpośrednio z takich wad;
w przypadku wystąpienia wady, za którą odpowiedzialny jest Sprzedawca, obowiązki Sprzedawcy ograniczają się do bezpłatnej dostawy towaru wolnego od wad w zamian za towar wadliwy bez ponoszenia odpowiedzialności za dodatkowe koszty związane z powyższym (siła robocza, zespolenia, szkolenia, wymiana rusztowania itp.). Żadne wynikłe z tego roszczenia Kupującego ani Strony Trzeciej nie zostaną przyjęte;
gdyby na skutek sprawdzenia towaru okazało się, że rzekome wady nie są wadami w rozumieniu punktu 2b/ Warunków, wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru, jak również ze szkodami powstałymi w czasie zwrotu – ponosi Kupujący;
nie zrobiono żadnego zastrzeżenia domniemanego, ponadto nie dano żadnej gwarancji domyślnej na czas trwania lub do użytkowania towaru dostarczonego, czy też że będzie on odpowiedni do celów szczególnych lub do użycia w szczególnych warunkach, pomimo że cel taki lub warunki mogą być znane albo ujawnione Sprzedawcy, chyba że i z wyjątkiem dania specjalnej gwarancji ze strony Sprzedawcy. Po daniu takiej specjalnej, pisemnej gwarancji jej warunki zostaną włączone do tych Warunków, będą tworzyć ich część i powinny być tak traktowane względem wszystkich celów;
wszelkie roszczenia Kupującego nie zostaną uznane w przypadku niewłaściwego korzystania z towaru tzn. wykorzystania niezgodnego z normami profesjonalnymi i instrukcjami Sprzedawcy. Obowiązkiem kupującego jest uzyskanie informacji dotyczących właściwego wykorzystania towaru;
Sprzedający nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia szkła przyjętego do zakładu Kupującego do obróbki, bez względu na fakt czy uszkodzenie pojawi się w czasie czy w następstwie obróbki, cięcia, zespoleń, klejenia, hartowania, powlekania itp. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady w powłoce na szkle przyjętym przez Kupującego w celu przerobienia.
SIŁA WYŻSZA
Jeśli wykonanie kontraktu lub każdego poniższego zobowiązania jest uniemożliwione przez siłę wyższą, Sprzedawca będzie usprawiedliwiony, pod warunkiem, że dołoży on wszelkich starań w celu usunięcia takiej przyczyny (przyczyn) niewykonania, i będzie kontynuował wykonanie zamówienia bez opóźniania kiedy tylko ustanie przyczyna;
odnośnie tych warunków, termin „Siła wyższa” obejmuje wypadki losowe, strajki, zamknięcia, inne działania przemysłowe, pożar, wypadek, burze, trzęsienie ziemi, powodzie, wybuch, wojnę i inne okoliczności podobne lub niepodobne, będące poza kontrolą Sprzedawcy.
ROZWIĄZANIE KONTRAKTU
Jeśli Kupujący nie wywiązuje się z płatności lub dopuszcza się naruszenia terminów i warunków kontraktu, posiada niekorzystną ocenę ubezpieczyciela, albo jest w stanie zagrożenia upadłością, likwidacją, ugodowym postępowaniem bankowym czy zajęciem mienia lub też staje się niewypłacalnym, czy dokonuje aktu upadłości, likwidacji, ugodowego postępowania bankowego, czy zajęcia mienia albo zawiera jakieś porozumienie lub układ ze swoimi wierzycielami, czy też przechodzi lub pozostaje w stanie likwidacji (innej niż jedynie w celu połączenia lub odbudowy) lub jeśli wyznaczono do całości lub części działalności handlowej Kupującego likwidatora, Sprzedawca może (bez naruszenia prawa, które może mu przypadać lub przypada w związku z tym), według swego uznania – zażądać opłaty z góry za wszystkie lub każdą dalszą dostawę, lub wstrzymać wszystkie dalsze dostawy, dopóki takie niezapłacenie lub naruszenie, jeśli nadaje się do wyrównania nie będzie wyrównane.

RÓŻNE
Żaden przedstawiciel Sprzedawcy nie posiada upoważnienia do przyjęcia zamówienia lub zawarcia kontraktu obowiązującego dla Sprzedawcy bez pełnomocnictwa Sprzedawcy – udzielonego na piśmie;
każdy kontrakt lub zamówienie, związane z tymi Warunkami dotyczy Sprzedawcy i Kupującego i nie może być przenoszone przez Kupującego bez specjalnego pozwolenia Sprzedawcy na osoby trzecie,
jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie:
każdy kontrakt lub zamówienie może być przeniesione przez Sprzedawcę na jego spółki filialne i/lub
Sprzedawca może wyprodukować towar w każdym z jego zakładów i/lub
może zawrzeć sub kontrakt dotyczący produkcji i/lub dostarczenia towaru.
Odnośnie tego podpunktu spółka filialna Sprzedawcy oznacza spółkę, która jest filią spółki UNIGLASS.

PRAWO RZĄDZĄCE
Niniejsze Warunki Sprzedaży i każdy kontrakt powstający na ich podstawie powinien być pod każdym względem zgodny z prawem polskim;
wszelkie spory i roszczenia przeciwko polskiemu Kupującemu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
OGÓLNE
Zakończenie lub zerwanie kontraktu nie będzie wpływać na trwające działanie punktu 5, 7 i 12.

KRYTERIA OCENY JAKOŚCI WYROBÓW SZKLANYCH
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zgodnie z „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży UNIGLASS Polska Sp. z o.o.” oraz „Ogólnymi Warunkami Gwarancji na Szyby Zespolone Produkowane przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o.” – nabywca jest zobowiązany do odnotowania w Protokole Odbioru wyrobu wszelkich zauważonych zarysowań, stłuczeń lub innych uszkodzeń mechanicznych dostarczonych szyb zespolonych i/lub pojedynczych formatek szkła. Brak takich adnotacji w Protokole Odbioru może być podstawą do odrzucenia przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o. ewentualnych reklamacji i innych roszczeń wynikających z obecności tych wad.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
Niniejsze wytyczne, zgodnie z zaleceniami producentów szkła – firmy „EUROGLAS Polska Sp. z o.o.”, „GUARDIAN Częstochowa Sp. z o.o.”, „PILKINGTON Polska Sp. z o.o.”, oraz „SAINT GOBAIN Glass Poland” obowiązują dla wizualnej oceny szyb zespolonych przeznaczonych do zastosowania w budownictwie. Ocenie poddaje się przejrzystą powierzchnię szkła w stanie zabudowanym. Szyby zespolone wykonane w oparciu o szkła powlekane, barwione w masie, laminowane lub hartowane (szkła bezpieczne hartowane, szkła pół hartowane) mogą również zostać poddane ocenie według kryteriów zamieszczonych poniżej. Niniejsze wytyczne obowiązują w ograniczonym zakresie dla specjalnych rodzajów szkła, np. szyb zespolonych ze szprosami w przestrzeni międzyszybowej, szyb zespolonych z elementami zamontowanymi w przestrzeni międzyszybowej, szyb zespolonych z zastosowanym szkłem walcowanym, oszkleń antywłamaniowych i przeciwpożarowych. Wymienione zestawy szybowe poddaje się ocenie w zależności od zastosowanych materiałów, procesu produkcyjnego i odpowiednich wskazówek producenta.

METODY OCENY JAKOŚCI SZYB ZESPOLONYCH I POJEDYNCZYCH FORMATEK SZKŁA.
Ocena jakości wykonania szyb zespolonych i pojedynczych formatek szkła, wyprodukowanych przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o., powinna być wykonana w sposób zgodny z metodami podanymi w Polskich Normach, właściwych dla danego typu wyrobu, tj.

dla szyb zespolonych: PN EN 1279-1 „Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Część 1. Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu.”
dla formatek hartowanych: PN-EN 12150-1 „Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo – wapniowo – krzemianowe. Część l: Definicje i opis.”
dla formatek ze szkła float: PN-EN 572-8 „Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo – wapniowo – krzemianowe. Dostarczanie wyrobów o wymiarach ścisłych.”
dla formatek ze szkła powlekanego: PN-EN 1096-1 „Szkło w budownictwie. Szkło powlekane. Część 1: Definicje i klasyfikacja.”
dla formatek ze szkła laminowanego: PN-EN ISO 12543-6 „Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Wygląd.”
dla formatek ze szkła wzmacnianego termicznie: PN EN 1863-1 „Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowo – wapniowo – krzemianowe. Część 1. Definicje i opis.”
dla formatek ze szkła hartowanego wygrzewanego: PN EN 14179-1 „Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane wygrzewane bezpieczne szkło sodowo – wapniowo – krzemianowe. Część 1. Definicja i opis.”
Badanie oszklenia należy przeprowadzić przy pionowej pozycji szkła, patrząc przez szklenie przez około 20 sekund z odległości ok. 2 m od poddawanej kontroli wizualnej powierzchni pod kątem odpowiadającym kątowi, pod jakim patrzy na szybę zwykle użytkownik pomieszczenia. Badanie przeprowadza się przy rozproszonym świetle (np. przy zachmurzonym niebie) bez bezpośredniego nasłonecznienia lub sztucznego oświetlenia. Wady szyb, widoczne w tych warunkach przy obserwacji szyb pod kątem prostym – podlegają ocenie na zgodność z wymaganiami określonymi w w/w normach. Defekty nie widoczne z tej odległości nie są kwalifikowane jako wady. Niniejsze wytyczne są miarodajną skalą dla oceny wizualnej jakości szyb zespolonych w budownictwie. Przy ocenie zamontowanego wyrobu szklanego należy jednak wyjść z założenia, że poza wizualną jakością szkła muszą zostać wzięte pod uwagę także cechy wyrobu zapewniające spełnienie przez niego przewidzianych funkcji. Różnorodność wyrobów szklanych sprawia, że umieszczona poniżej tabela może być stosowana tylko w ograniczonym zakresie. W pewnych okolicznościach wymagana jest ocena indywidualna zależna od indywidualnych właściwości produktu. W takich wypadkach, jak np. w przypadku szkła antywłamaniowego, ocenie poddaje się specjalne cechy produktu zależne od sposób jego wykorzystywania i montażu. Przy ocenie określonych właściwości produktu uwzględnia się jego specyficzne właściwości.

KRYTERIA OCENY JAKOŚCI SZYB ZESPOLONYCH I POJEDYNCZYCH FORMATEK
Dopuszczalne wady szkła w szybach zespolonych i pojedynczych formatkach


Dopuszczalne wady
   
KrawędźPas brzeżny*Obszar główny
Uszkodzenia Dopuszczalne uszkodzenia krawędzi oraz odpryski max. do 6mmniedopuszczalneniedopuszczalne
RysyZarysowania powierzchni punktowe nie skupione*Łączna długość rys do 75mm i maksymalnej długości pojedynczej rysy do 30mmŁączna długość rys do 40mm i maksymalnej długości pojedynczej rysy do 15mm
Zarysowania włosowateDozwolone ale nie w skupiskach**Dozwolone ale nie w skupiskach**
Dozwolone ale nie w skupiskach**
Punktowe defektyDopuszczalne, nie skupione**<2mm dozwolone max. 4szt na 1m2≥ 3mm niedopuszczalne
≤ 2mm dopuszczalne w ilości nie większej niż 1szt/m2

*pas brzeżny jest to pas o szerokości 50,0 mm wzdłuż obwodu szyby zespolonej mierzony od krawędzi szyby lub 10% wysokości i szerokości szyby.
**skupienie wad występuje wtedy gdy najmniej 4 wady znajdują się w okręgu 200mm.
Kontrola jakości szyb zespolonych produkowanych na rynek europejski podlega sprawdzeniu zgodności szyb z wymogami normy PN EN 1279-1 Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu.
Punktowe defekty mniejsze niż 0,5mm nie są uznawane jako wady i nie są brane pod uwagę podczas oceny szkła. Zabrudzenia międzyszybowe traktowane są i oceniane jako wada punktowa. Wady na zewnątrz mogące powstać po dostawie nie są uwzględniane jako reklamacja.

Zabrudzenia szkła
Wewnątrz szyby zespolonej nie dopuszcza się zabrudzeń, widocznych z odległości 2 m.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów i grubości szyb zespolonych

Parametr
IGU jednokomorowe
IGU dwukomorowe
(H,B) <= 3000(H,B) >= 3000(H,B) <= 3000(H,B) >= 3000
Odchyłki szerokości(B) i wysokości(H)± 2mm± 3mm± 3mm± 4mm
Odchyłki grubości – zestaw ze szkła odprężonego – w zestawie inne szkła (np. hartowane, wzorzyste,warstwowe)± 1,0 mm± 1,5 mm± 1,5 mm± 2,0 mm
Różnica wymiarów przekątnych<= 1,5mm/m<= 2,0 mm/m
Przesunięcie szyb<= 1,5mm<= 2,0 mm
Przesunięcie ramki względem siebieNie dotyczy<= 3,0 mm

Odpryski, wyszczerbienia, uszkodzenia krawędzi szyb
Wady w postaci odprysków od krawędzi szyb są dopuszczalne do 2 mm lub 20% grubości szkła, a pojedyncze odpryski do 6 mm. Pęknięcia, nawet niewielkie – są niedopuszczalne i powinny być zgłaszane w momencie odbioru szyb.

Typ szkła
Za wadę uważa się wykonanie szyby ze szkła o innych parametrach i wyglądzie niż uzgodnione w zamówieniu nabywcy.

Wady związane ze szprosami
Na życzenie nabywcy wewnątrz szyby zespolonej mogą być montowane elementy ozdobne – szprosy. Typ, kolor, układ geometryczny elementów – według zamówienia nabywcy. Dopuszcza się szczeliny w połączeniu szprosów nie większe niż 1 mm. Zalecane jest takie dobranie grubości szprosu w stosunku do grubości ramki dystansowej, aby różnica ich grubości była minimum 2 mm. Taka różnica grubości pozwala zapobiec dotykaniu szprosów do szkła, a tym samym zapewnia ograniczenie przemarzania szyb w miejscu instalacji szprosów. Z uwagi na swą budowę i charakter dekoracyjny – mogą być obserwowane niewielkie drgania lub stukanie szprosów o szybę zespoloną, tzw. dzwonienie. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy następuje przenoszenie drgań zewnętrznych na szyby (np. przejazd ciężkiego samochodu) lub w trakcie ruchu otwierania / zamykania okien i drzwi. Dla ograniczenia tego zjawiska, standardem jest nakładanie bezbarwnych silikonowych nakładek tzw. bumponów, w miejscach krzyżowego łączenia szprosów. Ilość i rozmieszczenie bumponów zależy od ilości i długości pól szprosów i pozostaje w gestii producenta. Szprosy międzyszybowe są wykonane z aluminium, co oznacza, że są wrażliwe na rozszerzalność cieplną. W niektórych przypadkach (szczególnie latem) może to spowodować zwiększanie się długości szprosów, a co za tym idzie nieznaczne odchylenia kształtu. Widoczne ślady piłowania i nieznaczne zmiany zabarwienia w obszarze cięcia są uwarunkowane procesem produkcji. Ocenie poddaje się zachowanie właściwych kątów w obszarach powstałych na skutek podziału powierzchni szyby przez szprosy z uwzględnieniem tolerancji produkcyjnych i montażowych oraz ogólnego wyglądu oszklenia. W przypadku szprosów umieszczonych w przestrzeni międzyszybowej zasadniczo jest niemożliwe uniknąć oddziaływań wynikających z uzależnionej od temperatury zmiany ich długości.

Wady dotyczące ramek dystansowych
Powierzchnie wewnętrzne ramek dystansowych powinny być czyste. W standardowych szybach zespolonych odległość ramek dystansowych od krawędzi szyb nie powinna przekraczać 13 mm, a różnica odległości od krawędzi szyb na długości jednego boku nie powinna przekraczać 2 mm.

Opakowanie szyb
Szyby zespolone powinny być dostarczone na stojakach transportowych, zgodnie z instrukcją producenta stanowiącą integralną część niniejszej dokumentacji (punkt I ppkt 1).

Rozszczelnienie
Rozszczelnieniem nazywamy wadę szyb zespolonych, polegającą na utracie szczelności wewnętrznej komory szyb zespolonych. Sygnałem o wystąpieniu tej wady jest widoczne (stale lub okresowo) zaparowanie wewnątrz szyby zespolonej, a także zacieki lub gromadzenie się wody na dnie szyby. Zgodnie z „Ogólnymi Warunkami Gwarancji na Szyby Zespolone Produkowane przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o.” producent udziela gwarancji na szczelność dostarczonych szyb zespolonych. Standardowy okres gwarancji na szczelność szyb zespolonych wynosi: 5 lat dla szyb zespolonych o kształtach prostokątnych, 2 lata dla szyb zespolonych o kształtach nie prostokątnych. Gwarancja obejmuje wyłącznie te przypadki, w których utrata szczelności nastąpiła z przyczyn wadliwego wykonawstwa szyb lub wad materiałowych tkwiących w dostarczonych szybach zespolonych, jeżeli wady te wystąpiły z winy UNIGLASS Polska Sp. z o.o.

Ocena widocznego obszaru łączenia brzegów
W widocznym obszarze łączenia brzegów na szkle i ramce dystansowej oraz co z tym się wiąże na przeźroczystej powierzchni szkła (w przypadku szyb zespolonych) mogą być widoczne zmiany uwarunkowane procesem produkcji.

Uszkodzenie powierzchni zewnętrznych
W przypadku wystąpienia mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia powierzchni zewnętrznej, widocznego po oszkleniu, należy wyjaśnić przyczynę jego powstania. Tego rodzaju wada jest również poddawana ocenie według zaleceń zawartych w niniejszych Kryteriach oceny jakości szyb zespolonych i pojedynczych formatek.

JAKOŚĆ SZKŁA POWLEKANEGO
Wady szkła powlekanego określa Europejska norma PN EN 1096-1.
Podczas badania odbicia szyby, powierzchnię przeszkloną należy obserwować od zewnątrz. Transmisję światła sprawdza się patrząc z wnętrza na zewnątrz. Określenie wad (zadrapanie, wada punktowa, niejednorodność itp.) wymaga zachowania co najmniej 3 metrowej odległości od szyby powlekanej. Badanie należy przeprowadzić w świetle dziennym, przy równomiernym zachmurzeniu, gdzie promienie słoneczne nie padają bezpośrednio na szyby.

Plamy i wady jednorodności
Wady te są dopuszczalne, jeżeli bezstronny obserwator nie zauważa różnic, zakłócających widzenie, w powłoce tafli lub między powłokami sąsiednich tafli.

Wady punktowe
Wady punktowe o rozmiarach przekraczających 3 mm są niedopuszczalne. Pojedyncze wady punktowe o wielkości od 2 do 3 mm są dopuszczalne, jeżeli ich ilość nie przekracza jednej na metr kwadratowy. Nagromadzenie drobnych wad tego typu jest dopuszczalne wyłącznie w miejscach poza polem widzenia.

Wady liniowe
Rysy o długości przekraczającej 75 mm są niedopuszczalne, w środkowej części tafli. Przy krawędziach (10 % długości lub szerokości) dopuszczalne są dłuższe rysy, jeżeli znajdują się w odległości od siebie większej niż 50 mm. Rysy mniejsze niż 75 mm są dopuszczalne, jeżeli ich skupienie w jednym miejscu nie jest zauważalne przez bezstronnego obserwatora.

Tabela 1 Maksymalna wielkość tafli, a grubość szyb w zestawach szyb jednokomorowych.

Grubość szkła [mm]Max powierzchnia [mm]Maksymalna długość boku [mm]Maksymalny stosunek boków [mm]Odstęp pomiędzy szybami [mm]
31,515001 : 610 – 16
42,0020001 : 66
2,5250010
3,50250012 – 16
52,5025001 : 86
3,50300010
5,00330012 – 16
63,0030001 : 86
4,50300010
7,00350012 – 16
84,0030001 : 86
6,00300010
8,75350012
10,00500016
1013,5050001 : 816

UWAGA:
dopuszczalne wielkości szyb nie uwzględniają szczegółowych wymagań klienta dotyczących bezpieczeństwa i obciążeń wiatrem;
podane dane nie dotyczą szklenia narożników budynków
przy stosowaniu w szybie zespolonej szkieł o różnych grubościach, maksymalną powierzchnię określa się w odniesieniu do cieńszej szyby;
do wyznaczenia maksymalnych wymiarów szkieł klejonych należy przyjmować: ich grubość pomnożyć przez współczynnik 0,63; oznacza to, że szkło typu 33.1 jest równoważne 4,0 mm float, 44.1 – 44.4 odpowiada szkłu 6,00 mm float;
powyższe limity nie dotyczą szkieł hartowanych;
w przypadku grubszych szkieł, limity wymiarowe związane są z możliwościami technicznymi linii do zespalania;
przypadki wykonywania szyb zespolonych o parametrach przekraczających limity podane w powyższej tabeli powinny być szczegółowo konsultowane z doradcami technicznymi, a produkcja takich szyb powinna być wykonywana pod osobistym nadzorem Kontrolera Jakości.
Tabela 2 Maksymalna wielkość tafli, a grubość szyb w zestawach dwukomorowych szyb zespolonych

Grubość szkła [mm]Max powierzchnia [mm]Maksymalna długość boku [mm]Opis zestawu [mm]Maksymalny stosunek boków [mm]Odstęp pomiędzy szybami [mm]
31,515003/10/3/10/31 : 610
3/12/3/12/312
3/16/3/16/316
42,020004/6/4/6/41 : 66
2,5025004/10/4/10/410
3,3525004/12/4/12/412
3,3525004/16/4/16/416
52,525005/6/5/6/51 : 86
3,5030005/10/5/10/510
5,0033005/12/5/12/512
5,0033005/16/5/16/516
63,0030006/6/6/6/61 : 86
4,5030006/10/6/10/610
7,0035006/12/6/12/612
7,0035006/16/6/16/616

WSKAZÓWKI:
Wady jakości o wielkości < 0,5 mm nie są uwzględniane. Pola powierzchni występowania wad punktowych nie mogą być większe niż 3 mm.

Szkło zespolone:

W przypadku szyb zespolonych podane wartości dopuszczalne podwyższa się o 50% dla każdej szyby.
Żywicowane szkło float może charakteryzować się uwarunkowaną procesem produkcji falistością powierzchni.
Pojedyncze szkło bezpieczne:

Miejscowe pofalowanie powierzchni szkła nie może przekraczać 0,3 mm w odniesieniu do długości 300 mm.
W przypadku jednoszybowego szkła bezpiecznego ze szkła typu float o grubości nominalnej od 6 mm do 15 mm jego wybrzuszenie w odniesieniu do długości brzegu szkła nie może być większe niż 3 mm na 1000 mm długości brzegu.

F = strefa brzegu – niewidoczna szerokość 20 mm (bez ograniczeń za wyjątkiem mechanicznych uszkodzeń brzegów)
R = strefa brzegowa – powierzchnia 10% widocznej części szyby (mniej surowa ocena)
H = strefa główna (surowa ocena)

Ocena jakości szkła hartowanego odbywa się wg normy PN EN 12150

TOLERANCJE SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI DLA SZYB HARTOWANYCH PŁASKICH.

Wymiar nominalny boku B lub H (mm)Tolerancja (mm)
Nominalna grubość szkła d<=12mmNominalna grubość szkła d> 12mm
<=2000±2,5 (hartowanego poziomo±3,0


(hartowanego pionowo)niedopuszczalne
±3,0
2000< B lub H <=3000±3,0±4,0
>30001±4,01±4,0

GRUBOŚCI NOMINALNE I TOLERANCJE GRUBOŚCI DLA SZYB HARTOWANYCH.

Grubość nominalna dTolerancje grubości odpowiednich typów szkła
Płaskie ciągnioneWzorzysteFloat
3±0,2±0,5±0,2
4±0,2±0,5±0,2
5±0,3±0,5±0,2
6±0,3±0,5±0,2
8±0,4±0,8±0,3
10±0,5±1,0±0,3
12±0,6Nie produkuje się±0,3
15Nie produkuje sięNie produkuje się±0,5
19Nie produkuje sięNie produkuje się±1,0
20Nie produkuje sięNie produkuje się±1,0

MAKSYMALNE WARTOŚCI CAŁKOWITEJ I LOKALNEJ WYPUKŁOŚCI.

Proces hartowania Rodzaj szkła Maksymalne wartości
Całkowita wypukłość mm/mm Lokalna wypukłość mm/300mm
Poziome Float wg 572-2 0,003 0,5
Inne 0,004 0,5
PionoweWszystkie0,0051,0

Ocena jakości szkła hartowanego odbywa się wg normy PN EN 12150

Technologia nanoszenia emalii.
Firma UNIGLASS Polska do nanoszenia emalii na szkło stosuje walec. Technologia ta polega na pokryciu powierzchni szkła farbą ceramiczną za pomocą gumowego walca, który na swoim obwodzie posiada nacięte rowki. Technologia ta pozwala na równomierne nałożenie farby ceramicznej na całą powierzchnię szkła. W wyniku tego procesu po stronie naniesionej farby powstaje delikatna rowkowa struktura. W warunkach normalnego oświetlenia rowki są widoczne jedynie od strony malowanej, natomiast od strony szkła są praktycznie niewidoczne. Szkło emaliowane za pomocą walca nie nadaje się do zastosowania tam gdzie występuje światło przechodzące, gdyż pojawia się efekt „rozgwieżdżonego nieba”. Pozostałością procesu jest delikatne pokrycie wszystkich krawędzi szkła emalią. Nie są to wady lecz cechy technologiczne.

Zastosowanie emalii.
Emalia nanoszona metodą walca jest przeznaczona do stosowania na pasy nieprzezierne oglądane od strony szkła z niewidocznymi krawędziami.
W przypadku innego zastosowania emalii, konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie zakresu wymagań tj:

czy szyba będzie przeznaczona do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych?
w jaki sposób szyba będzie oglądana, czy będzie to np. ścianka działowa widziana z dwóch stron?
czy występuje bezpośrednie podświetlenie szyby?
czy krawędzie szkła będą widoczne po montażu?
Ocena jakości szkła emaliowanego.
Ocenę jakości wykonania emalii na szkle wykonuje się z odległości minimum 3 m patrząc prostopadle na powierzchnię emaliowaną lub max pod kątem 30o. Badanie przeprowadza się przy rozproszonym świetle (np. przy zachmurzonym niebie) bez bezpośredniego nasłonecznienia lub sztucznego oświetlenia. Jakość emalii określa się zawsze od strony nieemaliowanej, pod warunkiem braku dodatkowych uzgodnień z klientem. Wszystko czego nie widać z tej odległości, nie jest traktowane jako wada.
Tabela 1 wartości tolerancji dla szyb pokrytych emalią w całości lub częściowo.

Rodzaj wady Strefa główna Strefa brzegowa*
Wady punktoweIlość max 3 szt ale nie większe niż 25mm2 suma wszystkich wad punktowych może wynosić max. 25mm2Szerokość: max 3mm, sporadycznie 5mm; długość: bez ograniczeń
Rysy włosoweDopuszczalne do 10mm długościDopuszczalne bez ograniczeń
Pozostałości farby na krawędziachNie dotyczyDopuszczalne w przypadku szyb z zatępianą krawędzią. Niedopuszczalne w przypadku szyb z krawędzią polerowaną.
Tolerancja pokrycia częściowego emalią±2 mm±2 mm

*Strefa brzegowa to pas o szerokości 15mm wzdłuż obwodu szyby pokrytej emalią mierzony od krawędzi.
Do jakościowej oceny szkła emaliowanego przyjmuje się takie same założenia jak dla szkła hartowanego wg PN EN 12150 oraz PN EN 1863 dla szyb termicznie wzmacnianych

ZJAWISKA FIZYCZNE WYSTĘPUJĄCE W SZYBACH ZESPOLONYCH – ZJAWISKA TE NIE SĄ WADAMI I NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI JAKOŚCI SZYB ZESPOLONYCH.
Mając na uwadze dostarczenie klientom wyrobów o gwarantowanej jakości, zapewniających użytkownikom satysfakcję w trakcie wieloletniej eksploatacji oraz w trosce o utrzymanie zaufania do jakości szyb zespolonych produkowanych przez Uniglass Polska Sp. z o.o. przekazujemy Państwu informację o zjawiskach fizycznych występujących w szybach zespolonych, jednocześnie informując, że nie są one wadami podlegającymi reklamacji jakości szyb zespolonych.

ZABARWIENIE WŁASNE SZKŁA
Wszelkie stosowane do produkcji wyrobów szklanych materiały mają własne, zależne od zastosowanych surowców zabarwienie, które staje się coraz bardziej widoczne wraz ze wzrostem grubości szyby. Celem spełnienia ustawowych wymogów dotyczących oszczędzania energii stosuje się szyby termoizolacyjne. Także szyby termoizolacyjne mają własne zabarwienie. Zabarwienie to może być różne w zależności od tego, czy ogląda się przedmioty umieszczone za szybą, czy też patrzy się na samą powierzchnię szyby. Zauważalne wahania odcienia zabarwienia szkła możliwe są ze względu na obecność w nich tlenku żelaza, proces powlekania, warstwę powlekającą, jak również zmiany grubości szkła i struktury szyby i nie można ich uniknąć. Producenci szkła i powłok na szkle dokładają starań dla zapewnienia możliwie idealnej powtarzalności parametrów procesu, a tym samym uzyskiwanej barwy i odcienia szkła i powłok. Tym niemniej, każdy z tych procesów posiada pewne granice tolerancji powtarzalności, w ramach których mogą mieścić się niewielkie różnice obserwowanego odcienia i barwy. Z tego też względu zalecane jest jednorazowe zamawianie szkieł na całe elewacje budynków.

KONDENSACJA PARY WODNEJ NA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNIACH SZYB
Woda kondensacyjna tworzy się, gdy cieplejsze, wilgotne powietrze graniczy z powierzchniami o odpowiednio niższej temperaturze. Powietrze oziębiając się na zimnej powierzchni szkła przechodzi w stan nasycenia, czego efektem jest skraplanie się nadmiaru wilgoci na szybie.
Gdy szyba zewnętrzna posiada zimną płaszczyznę (wynik niskiej temperatury zewnętrznej), to przy odpowiednio wysokiej wilgotności tworzy się na jej powierzchni kondensat. Ważnym powodem utrzymywania się stosunkowo niskiej temperatury powierzchni szyby zewnętrznej jest coraz lepsza izolacyjność cieplna szyb zespolonych (t.j. niski współczynnik przenikania ciepła U), która powoduje przedostawanie się na zewnątrz tylko niewielkiej ilość ciepła z pomieszczeń.
Należy podkreślić, że za wadę szyb zespolonych uważane jest wyroszenie występujące w przestrzeni wewnętrznej szyb zespolonych. Nalot pary wodnej nie jest wówczas możliwy do usunięcia pomimo np. wycierania szyb. Natomiast spotykane często wyroszenie pary wodnej na powierzchniach szyb zwróconych do wnętrza pomieszczenia lub na zewnątrz budynku – jest naturalnym zjawiskiem występującym przy podwyższonej wilgotności powietrza i temperaturze szkła niższej od otaczającego powietrza. Nalot pary wodnej na szkle jest wówczas możliwy do usunięcia poprzez wytarcie szyb.
Wyeliminowanie tego zjawiska nie jest możliwe. Efekt kondensacji pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach szyb zespolonych w żadnym wypadku nie świadczy o wadliwości, złej jakości szyb zespolonych i nie jest objęte gwarancją. Traktować go należy jako potwierdzenie wysokiej izolacyjności cieplnej szyb.

INTERFERENCJA ŚWIATŁA
Zjawisko interferencji światła zwane prążkami BREWTERA pojawia się w szybach wówczas gdy są one wykonane z dwu tafli szkła o prawie identycznej grubości tj. takich których różnica grubości jest rzędu długości fal światła białego. Stosowana obecnie powszechnie metoda „float” do produkcji szkła okiennego, pozwala na otrzymywanie szkła o stałej, powtarzalnej grubości, prawie całkowicie pozbawionego wad optycznych. Zastosowanie szkła float do produkcji szyb zespolonych, w połączeniu z uzyskiwaniem prawie idealnej równoległości obu tafli szkła w szybie zespolonej produkowanej na nowoczesnych liniach produkcyjnych – może prowadzić do powstania niepożądanego zjawiska zwanego interferencją światła. Zjawisko widoczne jest w postaci słabo – widocznych wielokolorowych plam, pasów lub pierścieni, rozmieszczonych w różnych miejscach na powierzchni szyby zespolonej. W przypadku oświetlenia słonecznego mają one zabarwienie zmieniające się od czerwonego do niebieskiego. Zjawisko to nie może być traktowane jako wada wykonania szyb zespolonych, gdyż wynika z samych zasad budowy szyb. Zjawisko to, o ile występuje jest widoczne tylko okresowo, pod pewnymi kątami obserwacji szyb. Zjawisko szybko znika, gdy zmieni się temperatura powietrza lub ciśnienie.

EFEKT PODWÓJNEJ SZYBY
W szybie zespolonej znajduje się ściśle określona, zamknięta ilość powietrza / gazu. Ciśnienie i temperatura gazu są takie, jak powietrza atmosferycznego w czasie produkcji szyb. Jeśli po zamontowaniu, szyby zespolone znajdują się w innych warunkach, zmieniona zostaje temperatura, ciśnienie powietrza, spowoduje to powstanie nieuniknionych różnic pomiędzy ciśnieniem wewnątrz szyby zespolonej, a ciśnieniem zewnętrznym. Takie różnice ciśnienia powodują nacisk na tafle szkła w szybie zespolonej, którego następstwem jest niewielkie ugięcie się szkła. Przykładowo, w okresie letnim, gdy temperatura szyb zespolonych rośnie do 30°C lub więcej – gaz wewnątrz szyby rozgrzewa się i ciśnienie jego wzrasta. Ciśnienie to powoduje nacisk na tafle szkła szyby zespolonej, które wyginają się nieznacznie na zewnątrz. W okresie zimowym mamy do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym, polegającym na wklęśnięciu szyb pod wpływem obniżenia się ciśnienia wewnątrz szyby zespolonej, powodowanego spadkiem temperatury w szybie.
Ponadto, na powierzchniach szyb zespolonych może także dochodzić do wielokrotnego odbicia o różnym stopniu nasilenia. W niektórych przypadkach, wielokrotne odbicie może być bardziej wyraźne np. wówczas, gdy tło szyby jest ciemne lub jeśli szyby są powlekane. Zjawisko to jest prawidłowością charakteryzującą wszystkie szyby zespolone.

ANIZOTROPIA
Zjawisko anizotropii występuje w szkle hartowanym tj. szkle, które zostało poddane obróbce termicznej w celu wywołania trwałych naprężeń powodujących podniesienie wytrzymałości mechanicznej formatki szkła. Ponieważ w tak wykonanej szybie sąsiadują ze sobą obszary o bardzo zróżnicowanych naprężeniach, powoduje to powstawanie różnic dróg optycznych promieni świetlnych załamujących się wewnątrz szkła. Efektem tego są widoczne czasami pod pewnym kątem obserwacji ciemno zabarwione pierścienie, ciemniejsze cętki, pasma na powierzchni szyb w przypadku występowania światła spolaryzowanego i / lub oglądania takiej szyby przez szkła polaryzujące. Światło spolaryzowane występuje w normalnym świetle dziennym. Stopień polaryzacji zależy od pogody i położenia słońca. Są to więc obszary, w których nastąpiło częściowe wygaszenie odbitych promieni słonecznych. Zmiana kąta patrzenia na dany obszar szyby powoduje znikanie tego zjawiska.

ŚLADY PO SSAWKACH
Zjawisko powstawania na wilgotnej szybie widzialnych dla obserwatora śladów odbitych ssawek, etykiet, palców lub dłoni jest związane z tym, że powierzchnia szyb zespolonych po zakończeniu produkcji jest silnie zaktywizowana i hydrofilowa. Pracownik linii przy produkcji szyb zespolonych zdejmuje szybę przyczepiając ssawki w pobliżu środka ciężkości szyby zespolonej i separuje ją przekładkami korkowymi przy ustawieniu na stojak. Ślady po ssawkach, odbicia korków dystansowych, ślady po etykietach szczególnie uwidaczniają się pod wpływem pary wodnej. Zjawisko to nie może być traktowane jako wada, gdyż jest widoczne jedynie na zaparowanej szybie. W normalnej eksploatacji, na szybie suchej nie jest ono widoczne.

PĘKANIE SZKŁA
Szkło należy do materiałów kruchych, które nie podlegają plastycznym odkształceniom. Po przekroczeniu swojej wytrzymałości natychmiast pęka. Pęknięcie powodowane jest oddziaływaniem na szkło naprężeń mechanicznych i termicznych większych niż dopuszczalne dla danej formatki. Oznacza to, że jeśli dana szyba została dostarczona do klienta w całości, a pęknięcie szkła nastąpiło w trakcie montażu lub eksploatacji szyby – to powodów pęknięcia należy szukać w czynnikach oddziaływających na szkło w momencie jego pęknięcia. Obecne metody produkcji szkieł pozwalają na utrzymywanie naprężeń wewnętrznych szkła na niskim, kontrolowanym poziomie. Dodatkowo, ewentualne wady wynikające z niewłaściwych naprężeń wewnętrznych ujawniłyby się w trakcie operacji związanych z produkcją szyb zespolonych. W przypadku, gdy sposób zastosowania szkła może powodować zwiększone naprężenia w szkle, zalecane jest dokonywanie niezbędnych obliczeń wytrzymałościowych dla prawidłowego doboru grubości i rodzaju szkła.

KONTAKT

Biuro Obsługi Klienta
zamówienia, rejestracja reklamacji, faktury

Jacek Kopczewski
Kierownik Biura Obsługi Klienta
j.kopczewski@uniglasspolska.pl

Michał Rożniata
zamowienia@uniglasspolska.pl

Artur Kraszewski
Szkło dekoracyjne
realizacje@uniglasspolska.pl

tel. (086) 218 23 32
fax (086) 212 53 06
tel. (086) 212 53 05