WARUNKI
WSPÓŁPRACY

A. TRANSPORT
 1. Szyby zespolone dostarczane są na metalowych stojakach transportowych przeznaczonych tylko i wyłącznie do transportu szyb zespolonych producenta Uniglass Polska Sp. z o.o. w sposób zapewniający ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami ładunku z wykorzystaniem środków transportu z zamkniętym nadwoziem.
 2. Metalowe stojaki stanowią własność Sprzedawcy. Na czas załadunku, transportu oraz rozładunku Nabywca ma prawo używać stojaków zgodnie z ich właściwościami i przeznaczeniem.
 3. Nabywca nie może bez zgody Sprzedawcy oddać stojaków osobie trzeciej do używania. Po rozładunku Nabywca jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy stojaki metalowe w stanie niepogorszonym.
 4. Szyby zespolone ustawiane są na stojakach zleceniami, w sposób umożliwiający bezpieczny transport do dostawcy.
 5. Ogólną zasadą przyjętą przy pakowaniu szyb zespolonych na stojakach transportowych jest stawianie na dłuższym boku pakietu. Zalecana kolejność układania szyb na stojaku jest od najwyższej, licząc od pleców stojaka, do najniższej.
 6. Każdy szyba zespolona oznakowana jest:
  • etykietą z kodem na krawędzi szyby i/lub
  • etykietą z kodem klejoną na szybie zewnętrznej (szkło float – standard) z informacjami: nr zamówienia, nr zlecenia klienta, nazwa producenta, nazwa zamawiającego, parametry zamówienia – wymiary i symbole użytych materiałów/surowców, data z terminem realizacji, ewentualnie wartość U.
 7. Każdy stojak zawiera specyfikację stojakową z ilością szyb na stojaku oraz numerami zleceń.
 8. Wszystkie szyby na stojaku spakowane są w sposób umożliwiający bezpieczne załadowanie, transport, rozładowanie.
B. PRZECHOWYWANIE
 1. Po rozładunku szyby powinny być magazynowane w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych, chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych.
 2. Szyby zespolone powinny być przechowywane na stojakach metalowych o nośności dostosowanej do znajdującego się na nich ładunku. Konstrukcja stojaków powinna zapewniać równe oparcie i podparcie szyb na poprzeczkach stojaka. Szkło nie może być w bezpośrednim kontakcie z elementami metalowymi lub innymi materiałami twardymi. Dolne poprzeczki stojaka, podpierające szkło, powinny tworzyć kąt prosty z listwami oparcia stojaka. Konstrukcja stojaka powinna zapewniać odchylenie szkła pod katem 5 – 7 stopni od pionu. Elementy stojaków będące w bezpośrednim kontakcie ze szkłem powinny być wyłożone materiałem amortyzującym, np. gumą, drewnem itp. – tak, aby wyeliminować ewentualne uszkodzenia szkła.
 3. Poszczególne szyby zespolone powinny być oddzielone od siebie przekładkami dystansowymi dającymi odległość minimum 2,5 mm pomiędzy szybami, tak aby zabezpieczyć je przed bezpośrednim stykiem kolejnych szyb ze sobą. Przekładki powinny być wykonane z materiału odpornego na oddziaływanie wilgoci.
 4. Po rozpakowaniu stojaka wszystkie pozostałe szyby na stojaku również powinny pozostać zabezpieczone przekładkami korkowymi.
 5. W trakcie przechowywania szyby zespolone powinny być zabezpieczone przed oddziaływaniem agresywnych środków chemicznych, fizycznych, oddziaływaniami mechanicznymi prowadzącymi do uszkodzenia lub obniżenia własności użytkowych i trwałości szyb.
 6. Szyby zespolone na stojakach powinny być tak ustawione, aby podparte były obie szyby składowe. W przypadku szyb z występem należy pod węższą z tafli podkładać klocki, np. drewniane, wyrównujące wymiary obu szyb.
 7. W trakcie składowania lub wykonywania innych czynności magazynowych, szyby muszą być przymocowane do stojaka taśmami lub pałąkami eliminującymi ryzyko przewrócenia się szyb, nawet przy pewnym odchyleniu od pionu. Absolutnie nie wolno używać do zabezpieczania szkła taśm stalowych. Stosować można taśmy z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości, w miejscach styku taśm z brzegiem szkła należy stosować podkładki z tworzyw sztucznych lub kartonu.
 8. Informujemy, iż w trakcie magazynowania szyb siła docisku elementów zabezpieczających nie powinna być zbyt duża, tak aby zapewnić szybom możliwość kompensowania zmian grubości zestawów związanych ze zmianami temperatury i ciśnienia. W związku z tym przypominamy, iż szkła zespolonego nie zamontowanego jeszcze w ramach okiennych (szyby na stojaku) nie wolno przechowywać w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia, a szkło zabezpieczone pasami jest wyłącznie na czas transportu. Po rozładunku należy niezwłocznie poluzować taśmy spinające.
C. MONTAŻ, EKSPLOATACJA
 1. Montaż szyb należy wykonywać posługując się środkami mechanicznymi do przenoszenia szkła, które swoją konstrukcją są dostosowane do wymiarów i ciężaru szyb oraz gwarantują bezpieczeństwo osób i otoczenia.
 2. Dla zapobieżenia powstawania trudno usuwalnych śladów na powierzchni szkła, w trakcie montażu szyb należy bezzwłocznie usunąć wszelkie etykiety, nalepki znajdujące się na powierzchni szkła.
 3. W trakcie prac montażowych należy zapewnić brak bezpośredniego kontaktu szkła z elementami metalowymi i wyeliminować ryzyko ewentualnych uszkodzeń mechanicznych szkła.
 4. Na rynku materiałów budowlanych oferowane są różnego rodzaju masy uszczelniające silikonowe do stosowania w trakcie montażu szyb zespolonych w ramach okiennych lub do uszczelniania osadzonych w ramach szyb zespolonych. Masy tego typu zawierają w sobie duże ilości nieznanych rozpuszczalników lub plastyfikatorów, które wydzielają się w trakcie utwardzania silikonów i agresywnie reagują z masą użytą jako uszczelnienie zewnętrzne przy produkcji szyby zespolonej. Znane są przypadki, że w ciągu kilku dni może dojść do całkowitej degradacji masy uszczelniającej szybę zespoloną i jej rozhermetyzowania. Dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy wyborze mas montażowych i uszczelniających oraz stosować wyłącznie takie, których przydatność do kontaktu z szybą zespoloną jest gwarantowana przez ich producenta. Niedopuszczalne jest zatem stosowanie bezpośrednio na masę uszczelniającą materiałów takich jak: silikony, kleje, rozpuszczalniki, benzyny oraz innych materiałów agresywnych, które mogą obniżyć lub zmienić cechy użytkowe materiałów zastosowanych do wykonania szyby zespolonej.
 5. Szyby w czasie prac montażowych oraz w czasie eksploatacji nie powinny być poddawane działaniom mechanicznym, np. zarysowanie, uderzenie – mogącymi prowadzić do uszkodzenia samego szkła.
 6. Wymogi pkt 4 i 5 dotyczą również sposobu wykonywania mycia czy konserwacji szyb.
 7. Materiały użyte do konstrukcji otworów przeznaczonych do zabudowy szkłami oraz stosowane przy szkleniu szyb: masy uszczelniające, materiały wypełniające, uszczelki, klocki, podkładki i inne niewymienione materiały oraz produkty wydzielane przez te materiały w trakcie wiązania, utwardzania lub w czasie eksploatacji – mogące mieć bezpośredni kontakt lub mogące oddziaływać z obrzeżem szyby – powinny być kompatybilne z materiałami użytymi przy produkcji szyb zespolonych, to znaczy, że nie mogą wpływać na obniżenie użytkowych i trwałościowych parametrów szkleń.
 8. Sposób mocowania powinien zapewnić jednorodną po obwodzie siłę docisku szkła. W czasie montażu i eksploatacji szyby nie powinny być poddawane naprężeniom skręcającym, a ugięcie profili podpierających nie powinno być większe niż 1/200 lub 8 mm przy kombinacji niekorzystnych obciążeń projektowych.
 9. Sposób mocowania szyb zespolonych powinien zapewniać trwałe przykrycie całego pasa brzegowego wokół szyb w sposób zapewniający ochronę przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych na masę uszczelniającą szyby zespolone. Warunek ten nie dotyczy sytuacji, gdy na etapie zamawiania szyb uzgodniono wykonanie szyb z wykorzystaniem materiałów uszczelniających o trwałej odporności na promieniowanie UV.
 10. Sposób mocowania szyb musi zapewniać skuteczne wentylowanie i odprowadzanie wody z okolicy obrzeża szyb tak, aby wykluczyć długotrwałe oddziaływanie wody lub pary wodnej z materiałami pokrywającymi lub uszczelniającymi szybę.
 11. Elementy mocujące, podpierające, dociskowe muszą znajdować się w odległości co najmniej 50 mm od naroża szyby.
 12. Niezależnie od powyższego, przy montażu szyb zespolonych należy przestrzegać następujących zaleceń:
  1. silikon lub kleje montażowe używane do szklenia nie mogą stykać się bezpośrednio z uszczelnieniem szyby zespolonej;
  2. podkładki i klocki używane przy osadzaniu szyb muszą być wykonane z materiałów nie reagujących z uszczelnieniem np. z poliamidu, polipropylenu, polietylenu;
  3. głębokość fugi uszczelniającej nie powinna być większa niż 10 mm;
  4. należy zapewnić odpowietrzanie strefy wręgu okna z uwagi na uwalniające się w trakcie utwardzania mas jednokomponentowe lotne, agresywne związki chemiczne;
  5. dla ograniczenia głębokości fug stosować materiały wypełniające, nie reagujące z uszczelnieniem szyb, np. sznury polietylenowe z zamkniętymi porami. Nie stosować impregnowanych materiałów wypełniających ani z otwartymi porami.
 13. W przypadku, gdy sposób montażu szyb nie zapewnia przykrycia od zewnątrz krawędzi szyby zespolonej na głębokość min. 12 mm, a tym samym występuje możliwość narażenia uszczelnienia szyby zespolonej na bezpośrednie, długotrwałe oddziaływanie promieniowania słonecznego – należy poinformować o tym UNIGLASS Polska Sp. z o.o. już na etapie składania zamówienia na szyby. Szyby zespolone narażone na takie warunki eksploatacji zostaną wówczas wykonane z użyciem specjalnego, dwukomponentowego silikonu jako masy uszczelniającej. Tradycyjne sposoby 4-krawędziowego mocowania szyb w profilach drewnianych, PCV, aluminium – nie wymagają tego typu zmian.

II OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA SZYBY ZESPOLONE PRODUKOWANE PRZEZ UNIGLASS POLSKA SP. Z O.O. UNIGLASS Polska Sp. z o.o. udziela Nabywcom szyb zespolonych wyprodukowanych w zakładzie UNIGLASS Polska Sp. z o.o. gwarancji na produkowane przez siebie szyby zespolone na następujących warunkach:

 1. UNIGLASS Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na piśmie wyłącznie w jednej z następujących form:
  1. jako element oferty złożonej przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o. i zaakceptowanej przez Nabywcę i będącej następnie podstawą do zawarcia umowy kupna – sprzedaży,
  2. jako umowne zobowiązanie w umowie kupna – sprzedaży.
 2. Gwarancja dotyczy wyłącznie szyb zespolonych wyprodukowanych przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o. oznaczone na profilu dystansowym szyby zespolonej, nazwą i symbolem zakładu produkcyjnego UNIGLASS Polska Sp. z o.o. oraz datą produkcji.
 3. UNIGLASS Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na szczelność dostarczonych szyb zespolonych. Przez szczelność rozumie się nie występowanie zjawiska wyraszania pary wodnej (w normalnych warunkach atmosferycznych) wewnątrz szyby zespolonej (na wewnętrznych powierzchniach szyb). Gwarancja obejmuje wyłącznie te przypadki, w których utrata szczelności nastąpiła z przyczyn wadliwego wykonawstwa lub wad materiałowych tkwiących w dostarczonych szybach zespolonych, jeżeli wady te wystąpiły z winy UNIGLASS Polska Sp. z o.o.
 4. Okres gwarancji jest liczony od daty odbioru towaru przez Nabywcę potwierdzonej przez Nabywcę na protokole odbioru jakościowo – ilościowego (WZ).
 5. Wady szyb zespolonych muszą być bezwzględnie zgłoszone przez Nabywcę do UNIGLASS Polska Sp. z o.o. w formie pisemnej nie później niż sześć miesięcy od ich wystąpienia, jednak nie później niż w okresie obowiązywania gwarancji zgodnie z pkt. 6 rozdz. II
 6. Gwarancja udzielona jest na okres:
  • 5 lat dla szyb zespolonych o kształtach prostokątnych
  • 2 lata dla szyb zespolonych o kształtach nie prostokątnych.
   UNIGLASS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji od momentu ujawnienia się wady wyrobu określonej w pkt. 3 (w okresie obowiązywania gwarancji) do momentu upływu 6 miesięcy od daty ujawnienia wady.
 7. Gwarancja udzielana jest pod warunkiem przestrzegania przez Nabywcę zasad przechowywania, transportu i montażu oraz zastosowania szyb zespolonych lub innych szczególnych zaleceń UNIGLASS Polska Sp. z o.o. zawartych w Zaleceniach dotyczących transportu i przechowywania szyb zespolonych.
 8. UNIGLASS Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za wady powstałe w dostarczonych przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o. wyrobach spowodowanych w wyniku nieprzestrzegania Ogólnych warunków gwarancji.
 9. Gwarancja nie dotyczy następujących wyrobów:
  • szyb zespolonych giętych,
  • wyrobów nietypowych ze względu na budowę, kształt, rozmiary, sposób montażu lub warunki, w których wyrób został zastosowany, materiały użyte do montażu,
  • wyrobów wykonanych na życzenie i ryzyko Nabywcy wbrew standardom i zaleceniom UNIGLASS Polska Sp. z o.o.
 10. Reklamacje dotyczące stłuczenia, zarysowania, pęknięcia lub innych uszkodzeń mechanicznych szyb zespolonych będą akceptowane wyłącznie, o ile zostaną odnotowane przez Nabywcę lub jego przedstawiciela na dokumencie WZ i potwierdzone przez przedstawiciela UNIGLASS Polska Sp. z o.o.
 11. Gwarancja nie obejmuje wad w postaci stłuczenia, zarysowania, pęknięcia lub innych uszkodzeń mechanicznych szyb zespolonych powstałych po dokonanym na dokumencie WZ przez Nabywcę odbiorze jakościowo – ilościowym wyrobów UNIGLASS Polska Sp. z o.o.
 12. Gwarancja udzielana jest pod warunkiem, że UNIGLASS Polska Sp. z o.o. będzie miał możliwość sprawdzenia każdego wyrobu, a także warunków jego zamontowania i użytkowania, który został zareklamowany na piśmie przez Nabywcę. Nabywca zobowiązany jest zapewnić przedstawicielom UNIGLASS Polska Sp. z o.o. możliwość przeprowadzenia prawidłowej inspekcji reklamowanego wyrobu.
 13. Szkody spowodowane w transporcie nie są objęte gwarancją jeśli transport nie jest transportem UNIGLASS Polska Sp. z o.o.
 14. W przypadku uzasadnionej reklamacji złożonej przez Nabywcę odpowiedzialność UNIGLASS Polska Sp. z o.o. z tytułu niniejszej gwarancji ograniczona jest do dostarczenia Nabywcy w zamian za wyrób wadliwy, wyrobu wolnego od wad do siedziby Nabywcy albo zwrotu Nabywcy wartości wadliwego wyrobu, w zależności od decyzji UNIGLASS Polska Sp. z o.o. Wszelka inna odpowiedzialność jest wyłączona.
 15. Odpowiedzialność UNIGLASS Polska Sp. z o.o. z tytułu niniejszej gwarancji ograniczona jest do wyrobów dostarczonych przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o. na terenie Unii Europejskiej i użytkowanych przez Nabywcę w budownictwie na terenie Unii Europejskiej.

A. PRZEPISY OGÓLNE

 1. Określenie „Sprzedawca” w niniejszych warunkach oznacza UNIGLASS Polska Sp. z o.o.;
 2. Określenie „Nabywca” w niniejszych warunkach oznacza podmiot składający zamówienie u Sprzedawcy;
 3. Określenie „Warunki” oznacza Warunki Sprzedaży.
 4. Zgoda Nabywcy na warunki podane poniżej zostaje ostatecznie domniemana przy braku pisemnego sprzeciwu Nabywającego w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia lub z dniem przyjęcia przez Nabywającego całości lub części zamówionego towaru, cokolwiek zostanie dostarczone wcześniej. Ponadto za zgodę na warunki uznaje się także podpis Nabywcy na fakturze VAT za dostarczony towar lub dowodzie dostawy – WZ.
 5. Za skuteczne powiadomienie Nabywcy o warunkach Sprzedawcy oraz wyrażenie przez Nabywcę zgody na te warunki uznaje się jednorazowe zajście któregoś ze zdarzeń określonych w punkcie 4. W związku z tym domniemywa się zgodę Nabywcy na warunki Sprzedawcy także dla wszystkich następnych zleceń złożonych przez Nabywcę Sprzedawcy.
 6. Warunki te zastępują jakiekolwiek wcześniejsze warunki zamieszczane w katalogach Sprzedawcy lub gdziekolwiek indziej i nie będą uwzględniać innych warunków lub terminów ustalonych, przytoczonych przez Nabywcę, niż określone i zapisane w niniejszym dokumencjie. Z wyjątkiem wyraźnie zastrzeżonych na piśmie przez Sprzedawcę lub wyraźnie przewidzianych w tych Warunkach, wszelkie gwarancje, zastrzeżenia, warunki, zażalenia lub postanowienia umowne, wyraźne czy też domniemane, wynikające z wcześniejszych umów lub oświadczeń, przepisów prawnych, powszechnie obowiązującego prawa są niniejszym nieważne.
 7. Warunki Sprzedaży można negocjować zanim zamówienie Nabywcy zostanie przyjęte przez Sprzedawcę. Wszystkie ceny podane, opublikowane lub przytoczone w jakikolwiek inny sposób dotyczą tych Warunków i mogą ulec zmianie, jeśli Warunki te będą zmienione.

B. CENY, TOLERANCJE I SPOSOBY WYLICZEŃ POWIERZCHNI WYROBÓW

 1. Podane w cennikach ceny nie obejmują podatku VAT.
 2. Wizualne, wymiarowe i inne fizyczne właściwości towaru podlegają tolerancjom wyszczególnionym w rozdziale IV niniejszych OWH Sprzedawcy i są ogólnie dostępne na stronie internetowej https://uniglasspolska.pl w zakładce „Współpraca”. W tym zakresie dopuszczalne są ściśle określone błędy oraz różnice dotyczące m. in. tolerancji w zakresie wagi, wymiarów, grubości, składu, własności mechanicznych i optycznych, koloru, płaskości itp., wynikające także z niedoskonałości praktycznych testów i metod kontroli.
 3. Za podstawę do obliczeń powierzchni wyrobów przyjmuje się powierzchnię 1 sztuki wyrażoną w m2 (efektywnych lub rozliczeniowych) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. 0,01 m2. Powierzchnię 1 sztuki wyliczoną w jednostkach przyjętych w zamówieniu zmienia się na m2 i zaokrągla do setnych części w następujący sposób:
  • jeśli liczba na trzecim miejscu po przecinku jest >0,005 do setnych części dodaje się liczbę 1,
  • jeśli liczba na trzecim miejscu po przecinku jest <0,005 odrzuca się ją pozostawiając setne części bez zmian.
 4. Powierzchnię rozliczeniową szyb o kształtach nie będących prostokątem sprowadza się do prostokąta opisanego na figurze, której kształtu jest szyba. W niektórych przypadkach do powierzchni kształtu dolicza się margines potrzebny do jego wycięcia.
 5. Jednostką rozliczeniową w zależności od decyzji Sprzedawcy mogą być:
  • powierzchnia (w m2) lub sztuki dla towarów i wyrobów oraz
  • powierzchnia (w m2), sztuki lub obwód (w mb) dla usług. Wg tych jednostek określana jest także cena zakupionych towarów lub usług.

C. PŁATNOŚĆ

 1. Płatności należy dokonać tak, aby uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy nastąpiło przed lub w ostatnim dniu terminu płatności jaki uzgodniono pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą. Jeśli Nabywca nie wywiąże się z zapłaty, zapłata dotycząca wszystkich towarów dostarczonych a nie opłaconych, natychmiast staje się długiem, a opłaty dotyczące jakichkolwiek towarów dostarczonych w czasie trwania takiego zaniedbania stają się długiem natychmiast przy dostawie wymagalnym.
 2. Warunkiem ewentualnego przyznania rabatu przy płatności gotówkowej jest całkowite uregulowanie pozostałych należności przeterminowanych.
 3. Od daty, od której zapłata jest długiem, od zaległej płatności naliczone będą odsetki w ustawowej wysokości.
 4. Wszystkie wpłaty w pierwszej kolejności zaspokajają odsetki.

D. UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

 1. Sprzedawca może być objęty ubezpieczeniem należności handlowych. Każdy Nabywca ma określony limit kredytowy, którego wysokość wyznacza Sprzedawca. Nabywca jest zobowiązany do bieżącego i terminowego regulowania zobowiązań, których wartość nie może przekroczyć wysokości przyznanego limitu. W przypadku niewywiązywania się z płatności, wszystkie kolejne transakcje zostaną natychmiast wstrzymane, aż do momentu całkowitego uregulowania zobowiązań. Dopiero wówczas możliwe jest nawiązanie dalszej współpracy.

E. DOSTAWA

 1. Sprzedawca sprzedaje towar na bazie Ex Works (INCOTERMS) chyba, że uzgodniono na piśmie, że miejscem dostawy powinno być zwykłe miejsce siedziby Nabywcy.
 2. Jakikolwiek czas dostawy podany lub przyjęty przez Sprzedawcę powinien być traktowany tylko jako przybliżony i Sprzedawca nie godzi się na żadne umowne zobowiązania odnośnie czasu lub daty dostawy. Nabywca powinien wiedzieć, że w wywiązaniu się z umowy w oczekiwanym od Sprzedawcy czasie, nie brano pod uwagę żadnego czasu lub terminu dostawy, i że w przypadku (gdy taki się zdarzy) niezakończenia dostawy w takim czy innym terminie, nie należy uważać, iż nastąpiła jakaś utrata lub uszkodzenie towaru, bądź zwłoka w dostawie towaru.
 3. Termin dostarczenia rozpoczyna swój bieg w momencie wyjaśnienia między Stronami wszystkich technicznych oraz pozostałych szczegółów Zamówienia, przedłożenia wymaganych dokumentów, względnie wpłacenia zaliczki lub przedpłaty. Termin dostarczenia Towarów ulega przedłużeniu o okres, w którym Nabywca znajduje się w opóźnieniu ze swoimi obowiązkami w ramach bieżącego zamówienia lub w wykonaniu umowy.
 4. W przypadku dostaw towaru partiami, każda dostawa powinna być przedmiotem osobnego zamówienia, a jakiekolwiek zaniedbanie ze strony Sprzedawcy związane z taką pojedynczą dostawą nie będą upoważniać Nabywcy do zerwania kontraktu lub odmowy przyjęcia pozostałych partii, które mają być dostarczone.
 5. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Nabywca nie może przyjąć dostawy towaru w czasie, kiedy towar jest w terminie gotowy do dostawy, Sprzedawca może przechować towar, jeżeli pozwala na to stan jego magazynów, do czasu rzeczywistej dostawy, a Nabywca może być obciążony względem Sprzedawcy kosztem tego przechowania, łącznie ze wszystkimi kosztami dodatkowego przeładunku i transportu. Opłata ta stanowi dodatkowy koszt Nabywcy i nie zastępuje innych opłat czy odszkodowań, którymi Nabywca może zostać obciążony wskutek swego zaniedbania w odebraniu towaru w odpowiednim czasie. W przypadku nieodebrania w uzgodnionym terminie towaru dostarczonego nabywcy na warunkach EX Works, Sprzedawca ma prawo:
  • wystawić fakturę za dostawę towaru po upływie wyznaczonego na odbiór terminu, a Nabywca ma obowiązek uregulować należność bez względu na faktyczny odbiór towaru
  • obciążyć Nabywcę kwotą 250,00 PLN + VAT za każdy dzień opóźnienia w odbiorze jako należność za magazynowanie towaru po upływie wyznaczonego terminu na odbiór towaru.
  W przypadku, gdy Nabywca nie odbiera towaru dłużej niż miesiąc od daty uzgodnionego terminu odbioru, wyraża tym samym milczącą zgodę na zniszczenie towaru w jego imieniu przez Sprzedawcę, co nie uchybia obowiązkom zapłaty wskazanym powyżej.
 6. Wszelkie ryzyka związane z towarem przechodzą na Nabywcę w chwili dostawy towaru w uzgodnionym miejscu dostawy. W przypadku sytuacji jak w punkcie 4, ryzyko przechodzi na Nabywcę w chwili, kiedy towar jest w terminie gotowy do dostawy.
 7. Zmiany, uzupełnienia lub odwołanie przyjętego Zamówienia w całości lub w części następuje wyłącznie na podstawie odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą, które może zostać zawarte najpóźniej do chwili przystąpienia do procesu wytwarzania, obróbki lub przetworzenia zamówionych Towarów.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy za zwłokę z wydaniem Towarów ogranicza się do odpowiedzialności za działania lub zaniechania własne. Sprzedawca nie odpowiada za działania lub zaniechania swoich poprzedników w łańcuchu dostaw.

F. PRAWO WŁASNOŚCI

 1. Mimo dostawy i przejścia ryzyka związanego z towarem i wszelkich innych zastrzeżeń tych Warunków, prawo własności towaru nie przechodzi na Nabywcę aż do chwili, gdy Sprzedawca nie otrzyma w gotówce lub innych uregulowanych formach płatniczych pełnej ceny tego towaru i wszystkich innych należności, za które opłata jest w tym czasie długiem.
 2. Dopóki prawo własności nie przejdzie na Nabywcę, zatrzyma on towar jako dozorca Sprzedawcy i osoba biorąca towar w depozyt i będzie trzymał go oddzielnie od towaru Nabywcy i Strony Trzeciej odpowiednio zmagazynowany, chroniony i ubezpieczony oraz oznaczony jako towar Sprzedawcy. Do tego czasu Nabywca może odsprzedać lub użyć towar w zwykłej transakcji handlowej, ale będzie brał pod uwagę zyski Sprzedawcy ze sprzedaży towaru lub inne korzyści związane z towarem, czy to materialne, niematerialne, czy prawne z zyskami z ubezpieczenia i będzie trzymał je oddzielnie od pieniędzy lub własności Nabywcy lub Strony Trzeciej, a w przypadku zysków materialnych muszą być one odpowiednio chronione i ubezpieczone.
 3. Do chwili przejścia prawa własności na Nabywcę (i zakładając, że towar wciąż istnieje i nie został odsprzedany), Sprzedawca będzie uprawniony do żądania, żeby Nabywca dostarczył towar Sprzedawcy, a jeśli Nabywca nie spełni żądania, Sprzedawca uprawniony jest do wejścia do każdej nieruchomości Nabywcy lub Strony Trzeciej, w której zmagazynowano towar celem jego odzyskania.
 4. Nabywcy nie wolno oddać w zastaw lub w inny sposób powierzyć towaru stanowiącego własność Sprzedawcy w celu zabezpieczenia długów, a jeśli Nabywca zrobi tak, wszystkie pieniądze, jakie był on winien Sprzedawcy (bez naruszenia innych uprawnień Sprzedawcy) natychmiast stają się długiem.

G. TRANSPORT

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyboru formy transportu towaru i sposobu jego wysyłki.
 2. Jeżeli Nabywca stwierdzi, że towar lub jakaś część została uszkodzona podczas transportu lub różni się od zamówionej typem, rozmiarem (inny niż tolerancje, do których odniesiono się w rozdziale IV OWH) lub ilością, Sprzedawca może wymienić ten towar lub jego część, albo zwróci Nabywcy jego wartość, pod warunkiem, że Nabywca złoży Sprzedawcy pisemne zgłoszenie – reklamację w związku z uszkodzeniem lub niezgodnością na dowodzie dostawy – WZ przy dostawie towaru. Sprzedawca będzie miał możliwość sprawdzenia każdej przesyłki, która została zareklamowana na piśmie przez Nabywcę.
 3. Z wyjątkiem odpowiedzialności określonej w punkcie 2 Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny względem Nabywcy za żadne straty lub uszkodzenia w związku z towarem, który jest uszkodzony i/lub który różni się typem i/lub rozmiarem i/lub ilością od zamówionych po potwierdzeniu przyjęcia towaru na dowodzie dostawy – WZ.
 4. Transport będzie uważać się za zakończony w chwili, gdy towar będzie gotowy do rozładunku w miejscu dostawy. Towar będzie uważać się za gotowy do rozładunku po usunięciu wszystkich plandek, lin, łańcuchów i innych środków mocujących. Całkowitą odpowiedzialność za rozładowanie towaru ponosi Nabywca.
 5. Przed przybyciem towaru, a najpóźniej po przybyciu towaru na miejsce dostawy, Nabywca zabezpieczy sprawne urządzenia wyładowcze, a kiedy towar będzie gotowy do wyładowania, natychmiast go wyładuje. Sprzedawca będzie miał prawo odzyskać od Nabywcy wszystkie wydatki i koszty poniesione w wyniku niewywiązania się Nabywcy z tego obowiązku. Bez naruszenia powyższych ustaleń, towar można uważać za nierozładowany natychmiastowo, jeżeli Nabywca nie rozładuje go całkowicie w ciągu 4 godzin od jego przybycia na miejsce rozładunku.
 6. Jeżeli dostawa odbywa się samochodem Sprzedającego reklamacje odnośnie stłuczki będą akceptowane jedynie w przypadku, gdy zniszczenie lub uszkodzenie zostanie zaznaczone przez Nabywcę dowodzie dostawy WZ.
 7. W przypadku, gdy Nabywca dokonuje odbioru towarów od Sprzedającego w lokalu Sprzedającego, Nabywca musi sprawdzić, czy towary zostały odpowiednio zapakowane i załadowane przed opuszczeniem lokalu. Sprzedający nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub szkodę wyrządzoną towarom po jego odebraniu przez Nabywcę potwierdzoną odbiorem towaru na dowodzie dostawy – WZ, z wyłączeniem wad ukrytych, na które przysługuje Nabtwcy zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z podrozdziałem I.
H. TOWAR WADLIWY
 1. Wady produktów Nabywca zgłasza Sprzedawcy z zachowaniem tylko formy pisemnej drogą mailową na adres: reklamacje@uniglasspolska.pl, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od ich wystąpienia, jednak nie później niż w okresie obowiązywania gwarancji zgodnie z pkt. 6 rozdz. II OWH. Po upływie tego terminu, reklamacja nie zostanie uwzględniona. Zgłoszenie reklamacyjne skutkuje wysłaniem do Nabywcy „Formularza reklamacyjnego”. Niniejszy formularz należy: – wydrukować, – wypełnić, – trwale dołączyć do reklamowanego towaru oraz OBOWIĄZKOWO zaznaczyć flamastrem na szybie miejsce wystąpienia wady i dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Reklamowany towar należy ustawiać WYŁĄCZNIE na ODDZIELNYM stojaku (nie mieszać z innym zwracanym towarem, np. ze stłuczonymi szybami w transporcie).
 2. Jeden formularz reklamacyjny odnosi się tylko do jednego reklamowanego towaru.
 3. W przypadku nieodesłania reklamowanego towaru w wyznaczonym terminie (tj. 14 dni od zgłoszenia reklamacji) i/lub odesłanie bez dołączonego formularza reklamacyjnego, bądź bez zaznaczenia flamastrem wady, tj. w stanie uniemożliwiającym dokonanie oględzin, REKLAMACJA NIE ZOSTANIE UZNANA.
 4. W przypadku terminowego zgłoszenia i dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy i gdy uzna on reklamowany towar za wadliwy, wadliwy towar zostanie wymieniony bądź nastąpi zwrot zapłaty za towar – jeśli ta już nastąpiła.
 5. Towar przedstawiony przez Nabywcę jako wadliwy nie będzie stanowił przedmiotu reklamacji, jeśli dotyczyć będzie uszkodzenia mechanicznego, straty lub poniesionych w jakikolwiek sposób wydatków, powstających bezpośrednio z takich wad, wykrytych po potwierdzeniu na dowodzie dostawy – WZ.
 6. W przypadku wystąpienia wady, za którą odpowiedzialny jest Sprzedawca, obowiązki Sprzedawcy ograniczają się do bezpłatnej dostawy towaru wolnego od wad w zamian za towar wadliwy bez ponoszenia odpowiedzialności za dodatkowe koszty związane z powyższym (tj. siła robocza, zespolenia, szkolenia, wymiana rusztowania itp.). Żadne wynikłe z tego roszczenia Nabywcy ani Strony Trzeciej nie zostaną przyjęte.
 7. Gdyby na skutek sprawdzenia towaru okazało się, że rzekome wady nie są wadami w rozumieniu Ogólnych Warunków Handlowych, wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru, jak również ze szkodami powstałymi w czasie zwrotu – ponosi Nabywca.
 8. Nie zrobiono żadnego zastrzeżenia domniemanego, ponadto nie dano żadnej gwarancji domyślnej na czas trwania lub do użytkowania towaru dostarczonego, czy też, że będzie on odpowiedni do celów szczególnych lub do użycia w szczególnych warunkach, pomimo że cel taki lub warunki mogą być znane albo ujawnione Sprzedawcy, chyba że i z wyjątkiem dania specjalnej gwarancji ze strony Sprzedawcy. Po daniu takiej specjalnej, pisemnej gwarancji jej warunki zostaną włączone do tych Warunków, będą tworzyć ich część i powinny być tak traktowane względem wszystkich celów.
 9. Wszelkie roszczenia Nabywcy nie zostaną uznane w przypadku niewłaściwego korzystania z towaru, tzn. wykorzystania niezgodnego z normami profesjonalnymi i instrukcjami Sprzedawcy. Obowiązkiem Nabywcy jest uzyskanie informacji dotyczących właściwego wykorzystania towaru.
 10. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia szkła Nabywcy przyjętego do zakładu do obróbki, bez względu na fakt czy uszkodzenie pojawi się w czasie czy w następstwie obróbki, cięcia, zespoleń, klejenia, hartowania, powlekania itp. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady w powłoce na szkle przyjętym przez Nabywcę w celu przerobienia.

I. SIŁA WYŻSZA

 1. Jeśli wykonanie kontraktu lub każdego poniższego zobowiązania jest uniemożliwione przez siłę wyższą, Sprzedawca będzie usprawiedliwiony, pod warunkiem, że dołoży on wszelkich starań w celu usunięcia takiej przyczyny (przyczyn) niewykonania, i będzie kontynuował wykonanie zamówienia bez opóźniania, kiedy tylko ustanie przyczyna.
 2. Odnośnie tych warunków, termin „Siła wyższa” obejmuje wypadki losowe, w szczególności: strajki, zamknięcia, blokady dróg, awarie infrastruktury, inne działania przemysłowe, pożar, wyłączenie energii elektrycznej, wypadek, burze, trzęsienie ziemi, powodzie, wybuch, wojnę, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii i inne okoliczności podobne lub niepodobne, będące poza kontrolą Sprzedawcy.
 3. 3. Przedłużenie terminu o czas trwania ww. zdarzeń następuje również, gdy zdarzenia te dotknęły naszych poprzedników w łańcuchu dostaw: kontrahentów zaopatrzeniowych, dostawców lub podwykonawców. O początku wystąpienia siły wyższej lub ww. przeszkód oraz o przewidywanym czasie ich trwania Klient zostanie niezwłocznie i w miarę możliwości poinformowany, chyba że przypadek wystąpienia siły wyższej wynika z obwieszczenia lub rozporządzenia właściwego ministra. Wówczas Klient może żądać od Sprzedawcy oświadczenia, czy Sprzedawca odstępuje od umowy, czy też dostawa zostanie zrealizowana w odpowiednim w danych okolicznościach dodatkowym terminie. W razie braku oświadczenia ze strony Sprzedawcy, Nabywca może od umowy odstąpić. Roszczenia odszkodowawcze kupującego są w tym przypadku wyłączone.

J. ROZWIĄZANIE KONTRAKTU

 1. Jeśli Nabywca nie wywiązuje się z płatności lub dopuszcza się naruszenia terminów i warunków kontraktu, posiada niekorzystną ocenę ubezpieczyciela, albo jest w stanie zagrożenia upadłością, likwidacją, ugodowym postępowaniem bankowym czy zajęciem mienia lub też staje się niewypłacalnym, czy dokonuje aktu upadłości, likwidacji, ugodowego postępowania bankowego, czy zajęcia mienia albo zawiera jakieś porozumienie lub układ ze swoimi wierzycielami, czy też przechodzi lub pozostaje w stanie likwidacji (innej niż jedynie w celu połączenia lub odbudowy) lub jeśli wyznaczono do całości lub części działalności handlowej Nabywcy likwidatora, Sprzedawca może (bez naruszenia prawa, które może mu przypadać lub przypada w związku z tym), według swego uznania – zażądać opłaty z góry za wszystkie lub każdą dalszą dostawę, lub wstrzymać wszystkie dalsze dostawy, dopóki takie niezapłacenie lub naruszenie, jeśli nadaje się do wyrównania nie będzie wyrównane.

J. RÓŻNE

 1. Żaden przedstawiciel Sprzedawcy nie posiada upoważnienia do przyjęcia zamówienia lub zawarcia kontraktu obowiązującego dla Sprzedawcy bez pełnomocnictwa Sprzedawcy – udzielonego na piśmie.
 2. Każdy kontrakt lub zamówienie, związane z tymi Warunkami dotyczy Sprzedawcy i Nabywcy i nie może być przenoszone przez Nabywcę bez specjalnego pozwolenia Sprzedawcy na osoby trzecie, jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie.

L. PRAWO RZĄDZĄCE

 1. Niniejsze Warunki i każdy kontrakt powstający na ich podstawie powinien być pod każdym względem zgodny z prawem polskim.
 2. Wszelkie spory i roszczenia przeciwko polskiemu Nabywcy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

M. OGÓLNE

 1. Zakończenie lub zerwanie kontraktu nie będzie wpływać na zapisy Ogólnych Warunków Handlowych.

N. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca informuje Klienta, że w ramach realizacji Zamówienia, wykonania umowy oraz w postępowaniu posprzedażnym i reklamacyjnym będzie w zakresie niezbędnym przetwarzał dane osobowe osób fizycznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO).
 2. Sposób prowadzenia i zakres dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi reguluje RODO, wydane na jej podstawie przepisy prawa krajowego oraz obowiązujące w przedsiębiorstwie Sprzedawcy polityki bezpieczeństwa. Przetwarzanie danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby (np. odpowiedź na zapytanie ofertowe) jeszcze przed zawarciem umowy.
 3. Treść oferty wstępnej, ofert składanych w trakcie negocjacji oraz prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zgodnie z Warunkami Współpracy UNIGLASS Polska Sp. z o.o. – Nabywca jest zobowiązany do odnotowania w Protokole Odbioru wyrobu wszelkich zauważonych zarysowań, stłuczeń lub innych uszkodzeń mechanicznych dostarczonych szyb zespolonych i/lub pojedynczych formatek szkła. Brak takich adnotacji w Protokole Odbioru może być podstawą do odrzucenia przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o. ewentualnych reklamacji i innych roszczeń wynikających z obecności tych wad.
 2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA Niniejsze wytyczne, zgodnie z zaleceniami producentów szkła – firmy Euroglas Polska Sp. z o.o., Guardian Częstochowa Sp. z o.o., „Wutkowski” Sp. z o.o., AGC Glass Poland Sp. z o.o., Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp.z.o.o., Vetrotech Saint-Gobain Int. Ag-Poland S.A. Oddział w Polsce, obowiązują dla wizualnej oceny szyb zespolonych przeznaczonych do zastosowania w budownictwie. Ocenie poddaje się przejrzystą powierzchnię szkła w stanie zabudowanym. Szyby zespolone wykonane w oparciu o szkła powlekane, barwione w masie, laminowane lub hartowane (szkła bezpieczne hartowane, szkła półhartowane) mogą również zostać poddane ocenie według kryteriów zamieszczonych poniżej. Niniejsze wytyczne obowiązują w ograniczonym zakresie dla specjalnych rodzajów szkła, np. szyb zespolonych ze szprosami w przestrzeni międzyszybowej, szyb zespolonych z elementami zamontowanymi w przestrzeni międzyszybowej, szyb zespolonych z zastosowanym szkłem walcowanym, oszkleń antywłamaniowych i przeciwpożarowych. Wymienione zestawy szybowe poddaje się ocenie w zależności od zastosowanych materiałów, procesu produkcyjnego i odpowiednich wskazówek producenta.

B. METODY OCENY JAKOŚCI SZYB ZESPOLONYCH I POJEDYNCZYCH FORMATEK SZKŁA.

 1. Ocena jakości wykonania szyb zespolonych i pojedynczych formatek szkła, wyprodukowanych przez UNIGLASS Polska Sp. z o.o., powinna być wykonana w sposób zgodny z metodami podanymi w Polskich Normach, właściwych dla danego typu wyrobu, tj.:
  1. dla szyb zespolonych: PN EN 1279-1 „Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Część 1: Wymagania ogólne, opis systemu, zasady substytucji, tolerancje i jakość wizualna.”
  2. dla formatek hartowanych: PN-EN 12150-1 „Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo – wapniowo – krzemianowe. Część l: Definicje i opis.”
  3. dla formatek ze szkła float: PN-EN 572-8 „Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo – wapniowo – krzemianowe. Część 8: Wymiary handlowe i ścisłe.”
  4. dla formatek ze szkła powlekanego: PN-EN 1096-1 „Szkło w budownictwie. Szkło powlekane. Część 1: Definicje i klasyfikacja.”
  5. dla formatek ze szkła laminowanego: PN-EN ISO 12543-6 „Szkło w budownictwie. Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe. Część 6: Wygląd.”
  6. dla formatek ze szkła wzmacnianego termicznie: PN EN 1863-1 „Szkło w budownictwie. Termicznie wzmocnione szkło sodowo – wapniowo – krzemianowe. Część 1: Definicje i opis.”
  7. dla formatek ze szkła hartowanego wygrzewanego: PN EN 14179-1 „Szkło w budownictwie. Termicznie wygrzewane hartowane bezpieczne szkło sodowo – wapniowo – krzemianowe. Część 1: Definicja i opis.”
 2. Ocena wad następuje podczas oględzin szyby zespolonej z odległości 3,0 m do 1 min czasu na 1 m2 w warunkach oświetlenia dziennego (bez bezpośredniego padania promieni słonecznych). Wady szyb, podlegają ocenie na zgodność z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 1279-1. Defekty nie widoczne z tej odległości nie są kwalifikowane jako wady.
 3. Niniejsze wytyczne są miarodajną skalą dla oceny wizualnej jakości szyb zespolonych w budownictwie. Przy ocenie zamontowanego wyrobu szklanego należy jednak wyjść z założenia, że poza wizualną jakością szkła muszą zostać wzięte pod uwagę także cechy wyrobu zapewniające spełnienie przez niego przewidzianych funkcji. Różnorodność wyrobów szklanych sprawia, że umieszczone poniżej tabele mogą być stosowane tylko w ograniczonym zakresie. W pewnych okolicznościach wymagana jest ocena indywidualna zależna od indywidualnych właściwości produktu. W takich wypadkach, jak np. w przypadku szkła antywłamaniowego, ocenie poddaje się specjalne cechy produktu zależne od sposobu jego wykorzystywania i montażu. Jakość wizualna giętych szyb zespolonych i ich szklanych elementów podlega ocenie na zgodność z wymaganiami określonymi w normie ISO 11485-1 i ISO 11485-2. Przy ocenie określonych właściwości produktu uwzględnia się jego specyficzne właściwości.

  Strefy obserwacji okna:

  R – strefa krawędziowa – o szerokości 15 mm dla szyb zabudowanych w ramie okiennej lub równej szerokości uszczelnienia krawędzi dla szyb z odsłoniętą krawędzią E – strefa brzegowa – o szerokości 50 mm od strefy krawędziowej M – strefa główna – obejmująca pozostałą część szyby

 4. Ocena szyb zespolonych wykonanych z dwóch tafli szkła typu float:

Wady punktowe:

STREFAWielkość wady ⌀[mm]Rozmiar szyby – S(m2)
S ≤ 11 < S ≤ 22 < S ≤ 33 < S
RWszystkie wymiaryBez limitu
E⌀ ≤ 1akceptowane, jeśli mniej niż 3 w każdym obszarze o ⌀ ≤ 20 cm
1 < ⌀ ≤ 341 na metr obwodu
⌀ > 3Nie dozwolone
M⌀ ≤ 1akceptowane, jeśli mniej niż 3 w każdym obszarze o ⌀ ≤ 20 cm
1 < ⌀ ≤ 22355 + 2/m2
⌀ > 2Nie dozwolone

Występowanie zabrudzeń punktowych:

STREFAWymiary i typ wady ⌀ [mm]Obszar okna S [m2]
S ≤ 1S > 1
RKażdy wymiar i typBez limitu
EKropki ⌀ ≤ 1Bez limitu
Kropki 1 < ⌀ ≤ 3 41 na [m] obwodu
Plamy ⌀ ≤ 171
Kropki ⌀ > 3 i plamy ⌀ > 17max 1
MKropki ⌀ ≤ 1maksymalnie 3 w każdym obszarze o ⌀ ≤ 20 cm
Kropki 1 < ⌀ ≤ 3maksymalnie 2 w każdym obszarze o ⌀ ≤ 20 cm
Kropki ⌀ > 3 i plamy ⌀ > 17Nie akceptowalne

Wady liniowe: maksymalna liczba wad liniowych zdefiniowana jest w tabeli poniżej, przy czym zarysowania włosowate są dozwolone pod warunkiem, że nie tworzą skupisk

STREFADługość pojedynczych wad [mm]Suma wszystkich długości wad [mm]
RBez limitu
E≤ 30≤ 90
M≤ 15≤ 45

UWAGA: W przypadku szyb zespolonych wykonanych z więcej niż dwóch tafli szkła typu float lub z różnych tafli szyb: dopuszczalna liczba wad, zdefiniowana wyżej zwiększana jest o 25% na każdą dodatkową taflę szkła. Liczbę dopuszczalnych wad zaokrąglamy w górę.

Wymagania dotyczące ramek dystansowych: Powierzchnie wewnętrzne ramek dystansowych powinny być czyste, jednak zabrudzenia punktowe oraz pojedyncze liniowe na ramkach oraz widocznych częściach szprosów dopuszczalne są max. do 4 mm. Ziarna sita molekularnego traktuje się jako zabrudzenia punktowe. Nie mogą występować w skupiskach. Skupisko sita to więcej niż 4 sztuki na długości 20 cm. Innego rodzaju wady na ramkach, typu: rysy, zabrudzenia, plamy, odciski palców, odciski od rolek, smugi na ramce dystansowej, niewidoczne z odległości 3 m w warunkach kontroli przewidzianych normą EN1279 są dopuszczalne.

Defekty mniejsze niż 0,5 mm nie są brane pod uwagę podczas Oceny Wizualnej Szyby Zespolonej.

Inne pozostałości po procesie produkcyjnym należy traktować jako wadę punktową/liniową, np.: opiłek szkła.

W standardowych szybach zespolonych odległość ramek dystansowych od krawędzi szyb nie powinna przekraczać 13 mm. Dopuszczalne odchylenie ramki dystansowej w stosunku do równoległej prostej krawędzi szyby lub innych dystansów wynosi:
 • do 3 mm dla boku o długości do 2,5 m
 • do 6 mm dla boku o długości powyżej 2,5 m.

Dopuszczalna przerwa w łączeniu ramek to max 1 mm.

Dopuszczalne wypływki butylu (w sposób nie wpływający na podstawowe właściwości szyby: szczelność, adhezja do ramki i szkła) w standardowych szybach zespolonych nie powinny przekraczać 7 mm od wewnętrznej krawędzi ramki dystansowej, a w szybach strukturalnych – 13 mm. Dopuszczalne jest pofalowanie butylu (nierównomierność nałożenia) w tolerancjach jak dla wypływek. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przerwy w ciągłości butylu na całym obwodzie szyby.

W przypadku szyb zespolonych stosowanych do oszkleń strukturalnych, jako szczeliwo zewnętrzne będzie zastosowany odpowiedni silikon UV zalecany przez producenta. W szybach zespolonych może występować „step”, oraz elementy mocujące (np. profil „U”- ceownik) w zależności od zastosowanych rozwiązań systemowych. W przypadku zastosowania ceowników zostaną one wykonane zgodnie z przesłanymi wytycznymi z tolerancją do 3 cm.

V. JAKOŚĆ SZKŁA POWLEKANEGO

 1. Wady szkła powlekanego określa norma PN EN 1096-1.
 2. Wady szkła hartowanego i emaliowanego określa norma PN EN 12150-1, PN-EN 1863-1, dla szkła laminowanego – PN-EN 12543-6 oraz PN EN 14179-1 dla szyb termicznie wzmacnianych.
 3. Podczas badania odbicia szyby, powierzchnię przeszkloną należy obserwować od zewnątrz. Transmisję światła sprawdza się patrząc z wnętrza na zewnątrz. Określenie wad (zadrapanie, wada punktowa, niejednorodność itp.) wymaga zachowania co najmniej 3 metrowej odległości od szyby powlekanej. Badanie należy przeprowadzić w świetle dziennym, przy równomiernym zachmurzeniu, gdzie promienie słoneczne nie padają bezpośrednio na szyby.

VI. ZJAWISKA FIZYCZNE WYSTEPUJĄCE W SZYBACH ZESPOLONYCH – ZJAWISKA TE NIE SĄ WADAMI I NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI JAKOŚCI SZYB ZESPOLONYCH.

Mając na uwadze dostarczenie Nabywcom wyrobów o gwarantowanej jakości, zapewniających użytkownikom satysfakcję w trakcie wieloletniej eksploatacji oraz w trosce o utrzymanie zaufania do jakości szyb zespolonych produkowanych przez Uniglass Polska Sp. z o.o. przekazujemy Państwu informację o zjawiskach fizycznych występujących w szybach zespolonych, jednocześnie informując, że nie są one wadami podlegającymi reklamacji jakości szyb zespolonych.

 1. ZABARWIENIE WŁASNE SZKŁA
  Wszelkie stosowane do produkcji wyrobów szklanych materiały mają własne, zależne od zastosowanych surowców zabarwienie, które staje się coraz bardziej widoczne wraz ze wzrostem grubości szyby. Celem spełnienia ustawowych wymogów dotyczących oszczędzania energii stosuje się szyby termoizolacyjne. Także szyby termoizolacyjne mają własne zabarwienie. Zabarwienie to może być różne w zależności od tego, czy ogląda się przedmioty umieszczone za szybą, czy też patrzy się na samą powierzchnię szyby. Zauważalne wahania odcienia zabarwienia szkła możliwe są ze względu na obecność w nich tlenku żelaza, proces powlekania, warstwę powlekającą, jak również zmiany grubości szkła i struktury szyby i nie można ich uniknąć. Producenci szkła i powłok na szkle dokładają starań dla zapewnienia możliwie idealnej powtarzalności parametrów procesu, a tym samym uzyskiwanej barwy i odcienia szkła i powłok. Tym niemniej, każdy z tych procesów posiada pewne granice tolerancji powtarzalności, w ramach których mogą mieścić się niewielkie różnice obserwowanego odcienia i barwy. Z tego też względu zalecane jest jednorazowe zamawianie szkieł na całe elewacje budynków.
 2. KONDENSACJA PARY WODNEJ NA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNIACH SZYB
  Woda kondensacyjna tworzy się, gdy cieplejsze, wilgotne powietrze graniczy z powierzchniami o odpowiednio niższej temperaturze. Powietrze oziębiając się na zimnej powierzchni szkła przechodzi w stan nasycenia, czego efektem jest skraplanie się nadmiaru wilgoci na szybie.
  Gdy szyba zewnętrzna posiada zimną płaszczyznę (wynik niskiej temperatury zewnętrznej), to przy odpowiednio wysokiej wilgotności tworzy się na jej powierzchni kondensat. Ważnym powodem utrzymywania się stosunkowo niskiej temperatury powierzchni szyby zewnętrznej jest coraz lepsza izolacyjność cieplna szyb zespolonych (tj. niski współczynnik przenikania ciepła U), która powoduje przedostawanie się na zewnątrz tylko niewielkiej ilości ciepła z pomieszczeń.
  Należy podkreślić, że za wadę szyb zespolonych uważane jest wyroszenie występujące w przestrzeni wewnętrznej szyb zespolonych. Nalot pary wodnej nie jest wówczas możliwy do usunięcia pomimo np. wycierania szyb.
  Natomiast spotykane często wyroszenie pary wodnej na powierzchniach szyb zwróconych do wnętrza pomieszczenia lub na zewnątrz budynku – jest naturalnym zjawiskiem występującym przy podwyższonej wilgotności powietrza i temperaturze szkła niższej od otaczającego powietrza. Nalot pary wodnej na szkle jest wówczas możliwy do usunięcia poprzez wytarcie szyb. Wyeliminowanie tego zjawiska nie jest możliwe.
  Efekt kondensacji pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach szyb zespolonych w żadnym wypadku nie świadczy o wadliwości czy złej jakości szyb zespolonych i nie jest objęte gwarancją. Traktować go należy jako potwierdzenie wysokiej izolacyjności cieplnej szyb.INTERFERENCJA ŚWIATŁA
 3. INTERFERENCJA ŚWIATŁA
  Zjawisko interferencji światła zwane prążkami BREWTERA pojawia się w szybach wówczas, gdy są one wykonane z dwu tafli szkła o prawie identycznej grubości, tj. takich których różnica grubości jest rzędu długości fal światła białego. Stosowana obecnie powszechnie metoda „float” do produkcji szkła okiennego, pozwala na otrzymywanie szkła o stałej, powtarzalnej grubości, prawie całkowicie pozbawionego wad optycznych. Zastosowanie szkła float do produkcji szyb zespolonych, w połączeniu z uzyskiwaniem prawie idealnej równoległości obu tafli szkła w szybie zespolonej produkowanej na nowoczesnych liniach produkcyjnych – może prowadzić do powstania niepożądanego zjawiska zwanego interferencją światła. Zjawisko widoczne jest w postaci słabo – widocznych wielokolorowych plam, pasów lub pierścieni, rozmieszczonych w różnych miejscach na powierzchni szyby zespolonej. W przypadku oświetlenia słonecznego mają one zabarwienie zmieniające się od czerwonego do niebieskiego.
  Zjawisko to nie może być traktowane jako wada wykonania szyb zespolonych, gdyż wynika z samych zasad budowy szyb. Zjawisko to, o ile występuje jest widoczne tylko okresowo, pod pewnymi kątami obserwacji szyb. Zjawisko szybko znika, gdy zmieni się temperatura powietrza lub ciśnienie.
 4. EFEKT PODWÓJNEJ SZYBY
  W szybie zespolonej znajduje się ściśle określona, zamknięta ilość powietrza/gazu. Ciśnienie i temperatura gazu są takie, jak powietrza atmosferycznego w czasie produkcji szyb. Jeśli po zamontowaniu szyby zespolone znajdują się w innych warunkach, zmieniona zostaje temperatura i ciśnienie powietrza. Spowoduje to powstanie nieuniknionych różnic pomiędzy ciśnieniem wewnątrz szyby zespolonej, a ciśnieniem zewnętrznym. Takie różnice ciśnienia powodują nacisk na tafle szkła w szybie zespolonej, którego następstwem jest niewielkie ugięcie się szkła.
  Przykładowo, w okresie letnim, gdy temperatura szyb zespolonych rośnie do 30 °C lub więcej – gaz wewnątrz szyby rozgrzewa się i ciśnienie jego wzrasta. Ciśnienie to powoduje nacisk na tafle szkła szyby zespolonej, które wyginają się nieznacznie na zewnątrz. W okresie zimowym mamy do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym, polegającym na wklęśnięciu szyb pod wpływem obniżenia się ciśnienia wewnątrz szyby zespolonej, powodowanego spadkiem temperatury w szybie.
  Ponadto, na powierzchniach szyb zespolonych może także dochodzić do wielokrotnego odbicia o różnym stopniu nasilenia. W niektórych przypadkach, wielokrotne odbicie może być bardziej wyraźne, np. wówczas, gdy tło szyby jest ciemne lub jeśli szyby są powlekane. Zjawisko to jest prawidłowością charakteryzującą wszystkie szyby zespolone.
 5. ANIZOTROPIA
  Zjawisko anizotropii występuje w szkle hartowanym, tj. szkle, które zostało poddane obróbce termicznej w celu wywołania trwałych naprężeń powodujących podniesienie wytrzymałości mechanicznej formatki szkła. Ponieważ w tak wykonanej szybie sąsiadują ze sobą obszary o bardzo zróżnicowanych naprężeniach, powoduje to powstawanie różnic dróg optycznych promieni świetlnych załamujących się wewnątrz szkła. Efektem tego są widoczne czasami pod pewnym kątem obserwacji ciemno zabarwione pierścienie, ciemniejsze cętki, pasma na powierzchni szyb w przypadku występowania światła spolaryzowanego i/lub oglądania takiej szyby przez szkła polaryzujące. Światło spolaryzowane występuje w normalnym świetle dziennym. Stopień polaryzacji zależy od pogody i położenia słońca. Są to więc obszary, w których nastąpiło częściowe wygaszenie odbitych promieni słonecznych. Zmiana kąta patrzenia na dany obszar szyby powoduje znikanie tego zjawiska.
 6. ŚLADY PO SSAWKACH
  Zjawisko powstawania na wilgotnej szybie widzialnych dla obserwatora śladów odbitych ssawek, etykiet, palców lub dłoni jest związane z tym, że powierzchnia szyb zespolonych po zakończeniu produkcji jest silnie zaktywizowana i hydrofilowa. Pracownik linii przy produkcji szyb zespolonych zdejmuje szybę przyczepiając ssawki w pobliżu środka ciężkości szyby zespolonej i separuje ją przekładkami korkowymi przy ustawieniu na stojak. Ślady po ssawkach, odbicia korków dystansowych, ślady po etykietach szczególnie uwidaczniają się pod wpływem pary wodnej.
  Zjawisko to nie może być traktowane jako wada, gdyż jest widoczne jedynie na zaparowanej szybie. W normalnej eksploatacji, na szybie suchej nie jest ono widoczne.
 7. PĘKANIE SZKŁA
  Szkło należy do materiałów kruchych, które nie podlegają plastycznym odkształceniom. Po przekroczeniu swojej wytrzymałości natychmiast pęka. Pęknięcie powodowane jest oddziaływaniem na szkło naprężeń mechanicznych i termicznych większych niż dopuszczalne dla danej formatki. Oznacza to, że jeśli dana szyba została dostarczona do klienta w całości, a pęknięcie szkła nastąpiło w trakcie montażu lub eksploatacji szyby – to powodów pęknięcia należy szukać w czynnikach oddziaływających na szkło w momencie jego pęknięcia. Obecne metody produkcji szkieł pozwalają na utrzymywanie naprężeń wewnętrznych szkła na niskim, kontrolowanym poziomie. Dodatkowo, ewentualne wady wynikające z niewłaściwych naprężeń wewnętrznych ujawniłyby się w trakcie operacji związanych z produkcją szyb zespolonych.
  W przypadku, gdy sposób zastosowania szkła może powodować zwiększone naprężenia w szkle, zalecane jest dokonywanie niezbędnych obliczeń wytrzymałościowych dla prawidłowego doboru grubości i rodzaju szkła.

KONTAKT

Biuro Obsługi Klienta
zamówienia, rejestracja reklamacji, faktury

BOK

tel. (086) 218 23 32
fax (086) 212 53 06
tel. (086) 212 53 05

Zamówienia

Szkło dekoracyjne