REALIZACJA PROJEKTU „WDROŻENIE DO PRODUKCJI INNOWACYJNEJ SZYBY ZESPOLONEJ”

Uniglass Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałania 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnej szyby zespolonej”.

Opis projektu: Planowana przez beneficjenta inwestycja zakłada zakup maszyn i urządzeń, pozwalających na rozpoczęcie produkcji innowacyjnej szyby zespolonej z zastosowaniem nowatorskiej ramki dystansowej, znacząco poprawiającej cechy użytkowe produktu. Projekt jest efektem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, których wyniki zostały ujęte w zgłoszeniu wzoru użytkowego. Opracowana przez beneficjenta modyfikacja technologiczna pozwoli na znaczące podniesienie izolacji cieplnej oferowanego produktu, zwiększenie odporności na pękanie, zminimalizowanie ryzyka rozszczelnienia szyby i przyczyni się do lepszego zaspokojenia potrzeb odbiorców oraz wzrostu przychodów, rentowności i konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.

Cele projektu: Celem przedsięwzięcia jest dywersyfikacja oferty produktowej i poprawa konkurencyjności krajowej i międzynarodowej Uniglass Polska Sp. z o.o. poprzez wdrożenie na rynek efektów prac  B+R w postaci przełomowego na skalę świata produktu – innowacyjnej szyby zespolonej z zastosowaniem nowatorskiej ramki dystansowej, znacząco poprawiającej cechy użytkowe produktu.

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

  1. Liczba wdrożonych wyników prac B+R – 1 szt.
  2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.
  3. Liczba wprowadzonych ekoinnowacji – 1 szt.
  4. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów – 14 000 000,00 zł
  5. Przychody ze sprzedaży eksportowej nowych produktów na rynkach zagranicznych  – 4 200 000,00 zł
  6. Poprawa izolacyjności krawędzi szyby zespolonej mierzona jako wynik badania wg normy PN-EN ISO 11357-1:2016-11 –  46 oC

Wartość projektu: 40 999 959,00 zł
Wartość dofinansowania: 19 999 980,00 zł