POLITYKA OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator Pani/ Pana danych osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest UniGlass Polska Sp z o.o., ul. Mała Kraska 11A, 18-400 Łomża [dalej: Spółka], zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253138, NIP: 7181842107, numer telefonu +48 86 215 58 00, adres e-mail kontakt@uniglasspolska.pl.


2. Inspektor ochrony danych osobowych

Spóła aktualnie nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych. Jeżeli chciałaby Pani/ Pan skontaktować się ze Spółką w sprawie Polityki ochrony danych osobowych, prosimy o informację na adres email: daneosobowe@uniglasspolska.pl

3. W jakich celach przetwarzane są Pani/ Pana dane osobowe?

Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej z UniGlass Polska Sp. z o.o. (np. umowy sprzedaży produktów) oraz współpracy z kontrahentami na różnych płaszczyznach biznesowych, w tym odpowiedzi na zapytania skierowane do Administratora.
Za Pani/ Pana dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane także do celów marketingowych, z wyłączeniem profilowania.
Dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. prowadzenia kontaktów i ustaleń technicznych, finansowych, organizacyjnych, tworzenia analiz, zestawień oraz statystyk na potrzeby własne, itp.).
Dane będą przetwarzane do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej.


4. Przez jaki okres będą przechowywane Pani/ Pana dane osobowe?

W odniesieniu do umów zawartych ze Spółką, Pani/ Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz po tym okresie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Panią/ Pana zgody na takie przetwarzanie.
Dane będą przetwarzane do wypełnienia obowiązku prawnego przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności.


5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych?

W odniesieniu do umów zawartych z UniGlass Polska Sp. z o.o. Pani/ Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych – art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych może tez być art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora – np. w przypadku odpowiedzi na zapytania skierowane do Administratora.


6. Wymóg podania danych Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.


Podanie danych osobowych w celach współpracy z kontrahentami na różnych płaszczyznach biznesowych jest dobrowolne lecz może być niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt. 3 powyżej.


7. Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/ Pana dane osobowe?

Pani/ Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Pani/ Pana dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).


8. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


9. Jakie są Pani/ Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/ Pana danych osobowych:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/ Pana danych osobowych;- sprostowania danych osobowych;- usunięcia danych osobowych;- ograniczenia przetwarzania danych osobowych;- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;- przenoszenia danych;- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

skontaktuj się z nami

UniGlass Polska Sp. z o.o.

ul. Mała Kraska 11A (dojazd od ul. Poligonowej)
18-400 Łomża, woj. podlaskie
Polska

Sąd Rejonowy w Białymstoku
KRS 0000253138
Kapitał zakładowy 200.000,- PLN
NIP: 7181842107
REGON: 200070365

kontakt:

tel. (86) 218-23-32
tel. (86) 212-53-05
fax (86) 212-53-06

e-mail: kokntakt@uniglasspolska.pl

biuro czynne:

Poniedziałek – Piątek
8.00 – 17.00

Sobota
10.00 – 12.00