WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ W FIRMIE UNIGLASS POLSKA SP. Z O.O.

Numer umowy: POPW.01.04.00-20-0016/18-00

Tytuł projektu: „Wdrożenie strategii wzorniczej w firmie Uniglass Polska Sp. z o.o.

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję

II Etap
Całkowita wartość projektu: 6.161.070,00 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu: 5.009.000,00 zł
Ogólna wartość dofinansowania: 2.999.800,00 zł, przy czym:
– wartość dofinansowania w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej: 2.971.800,00 zł
– wartość dofinansowania w zakresie pomocy na usługi doradcze: 28.000,00 zł

Termin realizacji Projektu: 19.06.2019r. – 30.06.2021r.

Cele projektu: Realizacja strategii wzorniczej przyczyni się do wzmocnienia wizerunku przedsiębiorstwa ukierunkowanego na wdrażanie innowacji oraz wykorzystującego potencjał wzornictwa.

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.
Liczba wprowadzonych innowacji organizacyjnych – 1 szt.
Liczba wprowadzonych innowacji marketingowych – 1 szt.
Liczba wprowadzonych produktów nowych dla firmy – 1 szt.