WZORNICTWO JAKO PODSTAWA ROZWOJU FIRMY UNIGLASS POLSKA SP. Z O.O.

Numer umowy: POPW.01.04.00-20-0032/17

Tytuł projektu: „Wzornictwo jako podstawa rozwoju firmy Uniglass Polska Sp. z o.o.”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję

I Etap
Całkowita wartość projektu: 34.440,00 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu: 28.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 23.800,00 zł

Termin realizacji Projektu: 01.02.2018r. – 31.05.2018r.